สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง
บุญพล มีไชโย - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง
ชื่อเรื่อง (EN): Relationship between Speed and Performance of skid Resistance on Pavement
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บุญพล มีไชโย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย ความเสียดทานของผิวทาง (Pavement Friction) คือ แรงต้านทานบริเวณผิวสัมผัสระหว่างล้อและผิวทาง หรือแรงต้านไม่ให้ล้อลื่นไถลไปบนผิวทาง ค่าความเสียดทานของผิวทางนับเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการประเมินสภาพความปลอดภัยของถนน โดยผิวทางที่มีความเสียดทานของผิวทางตํ่า เมื่อถนนลื่นย่อมส่งผลให้ถนนเกิดความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณทางโค้งซึ่งพบอุบัติเหตุบ่อย นอกจากนี้ถนนที่มีค่าความเสียดทานของผิวทางสูงจะช่วยทำให้ระยะการเบรกของรถสั้นลง รถสามารถชะลอความเร็วได้ดีขึ้น ช่วยลดอุบัติเหตุหรือทำให้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงน้อยลงได้ ปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากความเสื่อมสภาพของผิวถนนที่มีความต้านทานการลื่นไถลลดลง และเป็นเหตุให้ผิวถนนลื่นได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตก รวมถึงปัจจัยด้านความเร็ว ทั้งนี้เมื่อรถวิ่งด้วยความเร็วที่สูงขึ้นค่าแรงเสียดทานจะลดลงเมื่อเทียบกับรถที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำ ปัจจัยเหล่าอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ดังนั้นความต้านทานการลื่นไถล(Skid Resistance) จึงเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญซึ่งจะต้องควบคุมให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งความต้านทานการลื่นไถลนี้ พิจารณาจากการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์(Asphalt Mixtures) เพื่อให้เกิดความต้านทานการลื่นไถลได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ที่นำองค์ประกอบของความเสียดทานของวัสดุมาเป็นเงื่อนไขในการออกแบบ รวมไปถึงการเลือกวัสดุมวลรวมที่มีคุณลักษณะเพิ่มความต้านทานการลื่นไถลของวัสดุผสมแอสฟัลต์ โดยสามารถที่จะประเมินความสามารถในการต้านทานการลื่นไถลของวัสดุผิวทางแอสฟัลต์ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบส่วนผสมและการกำหนดความเร็วที่ให้มีความเหมาะสมกับผิวทางชนิดนั้นๆ ทั้งนี้ยังเป็นแนวทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงผิวทางและบริหารจัดการความปลอดภัยบนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย - เพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อความต้านทานการลื่นไถลบนผิวถนน - เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพความต้านทานการลื่นไถลของผิวถนน
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับประสิทธิภาพของความต้านทานการลื่นไถลของผิวทาง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2559
การสร้างเส้นโค้งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำและปริมาณน้ำด้วยวิธีดัชนีความเร็ว เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ ผลของพื้นที่ผิวของตัวกรองชีวภาพที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพการกำจัดแอมโมเนีย ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว การศึกษาประสิทธิภาพและออกแบบระบบบำบัดแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนด้วย Chemical Oxidation, Chemical Reduction, และ Air Sparging ผลการฝึกผสมความทนทานและความเร็วที่มีต่อความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความเร็วของนักกีฬาฟุตบอล ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร เงื่อนไขจำเป็นและเพียงพอสำหรับผลเฉลยที่มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ภาวะคู่กันของปัญหาค่าเหมาะหลายค่าและการประยุกต์ในปัญหาค่าเหมาะสมหลายค่าเชิงคงทน ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก