สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเยาวชนเกษตรในโครงการฝึกอาชีพการเกษตร
อภิชัย จึงประภา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเยาวชนเกษตรในโครงการฝึกอาชีพการเกษตร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิชัย จึงประภา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ทศพร มณีรัตน์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการพัฒนาเยาวชนเกษตรในโครงการฝึกอาชีพการเกษตร เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาเยาวชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ และได้แนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการต่อไป จากการศึกษาพบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี พ.ศ.2539 ร้อยละ 91 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) และร้อยละ 100 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฝึกอาชีพการเกษตรในระดับโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน เจ้าหน้าที่เกษตร ผู้นำชุมชน เพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน โดยงบประมาณที่ได้รับนั้น ร้อยละ 100 จะฝากธนาคารตามเงื่อนไขโครงการ โดยมีผู้เซ็นเบิก 3 คน และมีตัวแทนเยาวชนเกษตรร่วมด้วย และร้อยละ 57 มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน โดยใช้คณะกรรมการชุดเดิมดูแลเพื่อเน้นขยายโครงการให้รองรับเยาวชนได้มากขึ้น และร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า เยาวชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ร้อยละ 97 เห็นว่า มีทักษะในการปฏิบัติตามหลักวิชาการ ร้อยละ 90 เป็นวิธีการสอนที่ดีโดยเยาวชนเกษตรได้ทำจริง ๆ และร้อยละ 97 เห็นว่าเยาวชนเกษตรสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ได้ สำหรับเยาวชนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการนั้น ร้อยละ 96 ที่บ้านประกอบอาชีพเกษตร โดยส่วนใหญ่ปลูกพืช และร้อยละ 67 ตอบว่ารายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรของครอบครัวไม่เพียงพอ โดยปัญหาส่วนใหญ่มาจากราคาผลผลิตทางการเกษตร แหล่งทุนในการทำการเกษตรถึงร้อยละ 97 และร้อยละ 95 มาจากปัญหาราคาของปัจจัยการผลิต ไม่มีตลาด พ่อค้าคนกลาง และภัยธรรมชาติ การเข้าร่วมโครงการนั้น จะผ่านมาทางครูเกษตรถึงร้อยละ 93 เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ร้อยละ 93 จะมีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็น และแบ่งงาน และร้อยละ 95 ยืนยันว่า จะทำตามข้อ ตกลงของกลุ่ม และร้อยละ 93 เห็นว่าเป็นโครงการที่ได้ประโยชน์มากเพราะได้ดูงานและได้ปฏิบัติจริงๆ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2539
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2539
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเยาวชนเกษตรในโครงการฝึกอาชีพการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2539
ประเมินผลการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรหลักสูตรการผลิตทางการเกษตรโดยวิธีการเกษตรอินทรีย์ ปี 2546 ความคิดเห็นของผู้นำเยาวชนเกษตรต่อโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในครอบครัวญี่ปุ่น ปี 2543 - 2547 ของประเทศไทย ประเมินผลการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร หลักสูตรการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตร ของเกษตรกร 9 จังหวัด ในเขตที่ 1 การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมเยาวชนเกษตรหลักสูตรการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยโดยวิธีกรเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการโครงการประชารัฐด้านการเกษตรของกองทุนหมู่บ้านในอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ การดำเนินงานจัดฝึกอบรมวิชาชีพการเกษตรของศูนย์ส่งสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ความต้องการพัฒนาอาชีพการเกษตรของเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง องค์ประกอบในการพัฒนาอาชีพเกษตร ประยุกต์ศิลป์สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก