สืบค้นงานวิจัย
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 °ซ. นาน 70 วัน แล้วนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 °C อีก 0-3 วัน
ภุชงค์ เพชรมนต์ - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 °ซ. นาน 70 วัน แล้วนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 °C อีก 0-3 วัน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ภุชงค์ เพชรมนต์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เพื่อศึกษาว่าหลังจากเก็บไข่ไหมไว้ในอุณหภูมิ 5๐ซ นาน 70 วันแล้ว จึงนำออกมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 ๐ซ อีกนาน 0-3 วัน เปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมจะลดลงหรือไม่ ทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยและอบรมไหมนครราชสีมา 29 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2519 ทดลองกับไข่ไหมพันธุ์ K14xK1 และ K8xK1...
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2519
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2519
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในอุณหภูมิ 5 °ซ. นาน 70 วัน แล้วนำมาเก็บไว้ในอุณหภูมิ 15 °C อีก 0-3 วัน
กรมหม่อนไหม
2519
กรมหม่อนไหม
การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมโดยไม่ต้องฟักเทียม การศึกษาการเก็บรักษาไข่ไหมพันธุ์ไทยลูกผสมแบบ Artificial Hibernation อิทธิพลของอุณหภูมิและระยะเวลาการเก็บรักษาที่มีผลต่อความคงทนของน้ำมันพืช การศึกษาหาระยะเวลาในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reishin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาไข่ไหมในช่วงเวลาต่างๆ กัน หลังจากฟักเทียมไข่ไหมแบบฟักทันที การทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาที่เก็บไข่ไหมในห้องเย็นกับเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างช่วงเวลาการเก็บไข่ไหม 5 °C และเวลาในการจุ่มกรดของไข่ไหมชนิด Reishin
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก