สืบค้นงานวิจัย
การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล
เลขา มาโนช, เนตรนภิส เขียวขำ, นิพนธ์ วิสารทานนท์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล
ชื่อเรื่อง (EN): Compilation of Plant Diseases and Their Fungal Pathogens by Digital Data Recording
บทคัดย่อ: ทำการเก็บตัวอย่างโรคพืชทุกชนิดที่มีสาเหตุจากเชื้อราจากท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย นำไปบันทึกข้อมูลด้วยกล้องดิจิตอลและเครื่องสแกนเนอร์แล้วถ่ายภาพเชื้อจากสไลด์เชื้อราสาเหตุจากกล้องจุลทรรศน์ โดยผ่าน digital microsocpy adapter นำข้อมูลภาพลักษณะอาการโรคและเชื้อสาเหตุไปประกอบข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งอ้างอิงต่อไป การรายงานจะจัดเป็นหมวดชนิดพืชเรียงตามตัวอักษรประกอบด้วยโรคชนิดต่าง ๆ ของแต่ละชนิดพืช ตรวจพบโรคจำนวน 543 ชนิดจากจำนวนพืช 314 ตัวอย่าง ในกลุ่มพืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่และวัชพืช ตรวจพบเชื้อราที่ทำลายเชื้อโรคขณะเข้าทำลายพืชที่ปลูกและมีโรคของวัชพืชหลายชนิดน่าจะทำการศึกษาเชื้อเพื่อใช้ควบคุมวัชพืชชนิดนั้น ๆ ในโอกาสต่อไปทำการเก็บตัวอย่างโรคพืชทุกชนิดที่มีสาเหตุจากเชื้อราจากท้องที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย นำไปบันทึกข้อมูลด้วยกล้องดิจิตอลและเครื่องสแกนเนอร์แล้วถ่ายภาพเชื้อจากสไลด์เชื้อราสาเหตุจากกล้องจุลทรรศน์ โดยผ่าน digital microsocpy adapter นำข้อมูลภาพลักษณะอาการโรคและเชื้อสาเหตุไปประกอบข้อมูลอื่น ๆ ในแหล่งอ้างอิงต่อไป การรายงานจะจัดเป็นหมวดชนิดพืชเรียงตามตัวอักษรประกอบด้วยโรคชนิดต่าง ๆ ของแต่ละชนิดพืช ตรวจพบโรคจำนวน 543 ชนิดจากจำนวนพืช 314 ตัวอย่าง ในกลุ่มพืชสวน ผัก ไม้ผล ไม้ดอกไม้ประดับ พืชไร่และวัชพืช ตรวจพบเชื้อราที่ทำลายเชื้อโรคขณะเข้าทำลายพืชที่ปลูกและมีโรคของวัชพืชหลายชนิดน่าจะทำการศึกษาเชื้อเพื่อใช้ควบคุมวัชพืชชนิดนั้น ๆ ในโอกาสต่อไป
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Plant disease
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2551
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและแบคทีเรียบางชนิด การคัดเลือกสายพันธุ์และการศึกษาเพื่อจำแนกเชื้อราปฏิปักษ์ Trichoderma spp. ที่มีศักยภาพในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่สำคัญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน (ปีที่ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชชนิดน้ำควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชกลุ่ม obligate parasites กลุ่ม latent infection และสารสกัดพืชชนิดผง กำจัดแมลงศัตรูพืชในดิน การใช้ไคโตซานในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 2) ประสิทธิภาพของเห็ดรังนก (Cyathus sp.) ในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชในดินโดยชีววิธี ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์บริเวณรอบรากผักกระเฉด ที่ผลิตสารทุติยภูมิเพื่อยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชทางดิน การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางชีวภาพโดยเชื้อแอคติโนมัยซีทสำหรับควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืช การจำแนกเชื้อราสาเหตุโรคพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวไร่ในภาคใต้และภาคเหนือ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก