สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง
นันทพล สุขสำราญ, บัณฑิต ยังพลขันธ์, วรกิจ เลิศประเสริฐ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง
ชื่อเรื่อง (EN): Variation of environmental condition and fish community in artificial reef of the royal development project around Kungkaben Bay in Chantaburi Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยขนาดใหญ่ จังหวัด ระยอง โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2556 ถึง เดือนตุลาคม 2558 พบว่า คุณภาพน้้าก่อนและหลังการ จัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล อยู่ในช่วง 16-18 เมตร ค่าของอุณหภูมิน้้าทะเล 29.0-30.9 องศาเซลเซียส ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้าทะเล 5.21-7.21 มิลลิกรัมต่อลิตรความเค็มน้้าทะเล 26.0-31.2ส่วนในพันส่วน ความเป็นกรด-ด่าง 8.11-9.11 ไม่มีความแตกต่างกัน พบจ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 6 ชนิด และ 12 ชนิด ตามล้าดับ แต่หลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบจ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชเฉลี่ย 32 ชนิด และ 36 ชนิด ตามล้าดับ จะเห็นได้ว่า จ้านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชมีเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มแพลงก์ตอนพืชที่พบที่ เพิ่มขึ้น คือ Class Bacillariophyceae (Diatom) และClass Dinophyceae นอกจากจ้านวนชนิดที่เพิ่มขึ้น แล้วยังจ้านวนแพลงก์ตอนพืชที่พบหลังจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลยังมีจ้านวนเซลล์ที่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วน แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบมาก คือ กลุ่มโคพีพอด ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้้าวัยอ่อน โดยพบเพิ่มขึ้นหลังจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเลด้วยเหมือนกัน ลักษณะของพื้นทะเลบริเวณที่จัดวางเป็นพื้นทราย มีกรวด และเศษเปลือกหอย กระจายปนรวมกับเนื้อทรายที่อยู่ด้านบนของพื้น ชนิดและจ้านวนปลาที่พบบริเวณพื้นที่จัดสร้างแหล่งอาศัย สัตว์ทะเล โดยช่วงก่อนการจัดจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล พบสัตว์น้้าจ้านวน 8 ชนิด 3 สกุล หลังการจัดสร้าง แหล่งอาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เป็นเวลา 3 เดือน พบปลาจ้านวน 18 ชนิด 11 สกุล และ หลังจัดสร้างแหล่ง อาศัยสัตว์ทะเลขนาดใหญ่เป็นเวลา 9 เดือน พบปลาจ้านวน 29 ชนิด 16 สกุล การจมตัวของแท่งคอนกรีต พบว่า หลังจากจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไปแล้วเป็นเวลา 3 เดือน แท่งคอนกรีตมีการจมตัว เฉลี่ย 10.18 เซนติเมตร และหลังการจัดวางแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลไปแล้วเป็นเวลา 9 เดือน แท่งคอนกรีตมีการจมตัวเพิ่มขึ้น เล็กน้อย โดยมีการจมตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 12.11 เซนติเมตร ซี่งมีการจมตัวไม่เกินแขนล่างของแท่งคอนกรีต (17 เซนติเมตร)
บทคัดย่อ (EN): Study of environmental change Habitat and fish community at large Rayong storage during the month of October 2556 to October 2558 showed that the water quality before and after the creation of marine habitat in the range of 16-18 meters, the water temperature from 29.0 to 30.9. C. dissolved oxygen in seawater 5:21 to 7:21 milligrams per liter. Sea salinity from 26.0 to 31.2 parts per thousand. The acidic - pH 8:11 to 9:11 no different. Found a number of species of phytoplankton species and 12 species, respectively the sixth, but after creating habitat for marine animals. Found a number of species of phytoplankton average 32 species and 36 species, respectively, see that the number of species of phytoplankton are increasing. By phytoplankton that are rising Class Bacillariophyceae (Diatom) and Class Dinophyceae The amount of the increase and the amount of phytoplankton found after creating habitat for marine animals are also a number of cells increased. The zooplankton found was a group of copepods, a diet of fish larvae. He was found to increase after the construction of marine habitat, too. The nature of the sea floor area that is deployed as sand, gravel and shell fragments scattered mixed with deer on top of the ground. The type and number of fish found in the area, create habitat for marine animals. The first phase of the construction of marine habitat. Meet animals of eight species, three currencies after the creation of habitat for animals, large sea for three months, the fish of 18 species, 11 genera and after creating habitat for animals, large sea for nine months, the fish of 29 species, 16 genera. The sinking of concrete found after placement habitat marine animals, then for three months concrete is sinking at an average 10.18 cm and after placement habitat marine animals, then for nine months, concrete has sunk. A slight increase By settling at an average of 12.11 centimeters above figures are caught up in the arms of concrete (17 cm).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม และประชาคมปลาบริเวณแหล่งอาศัยขนาดใหญ่ จังหวัดระยอง
กรมประมง
30 กันยายน 2558
กรมประมง
ผลของการจัดวางตามจำนวนแท่งคอนกรีตที่ต่างกัน ในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลจังหวัดระยอง การทำประมงลอบปลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลในจังหวัดภูเก็ต สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง ประเมินผลการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลบริเวณบ้านบ่อดาน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ความชุกชุมของทรัพยากรปลาหมึกในเชิงเวลาบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บ้านบางขยะ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำปราจีนบุรี โครงสร้างและการแพร่กระจายของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนประแสร์ จังหวัดระยอง สภาวะแวดล้อมบริเวณแหล่งหอยลายจังหวัดตราด โครงสร้างประชาคมปลาในหนองหารจังหวัดสกลนคร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก