สืบค้นงานวิจัย
ปริมาณโลหะหนัก และคุณภาพน้ำทะเล บริเวณแหล่งทำการประมงพื้นบ้านหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา
วุฒินันท์ ศิริวัฒนวรางกูร, พรอุมา ไกรนรา - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: ปริมาณโลหะหนัก และคุณภาพน้ำทะเล บริเวณแหล่งทำการประมงพื้นบ้านหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา
ชื่อเรื่อง (EN): Sea water Quality and Heavy Metal at Local fisheries area after Tsunami event, Pungna Province.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาปริมาณโลหะหนัก และคุณภาพน้ำทะเล บริเวณแหล่งทำการประมงพื้นบ้านหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา มีวัตถุประสงค์คือต้องการตรวจเช็คคุณภาพน้ำทะเล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการเกิดพิษของโลหะหนักที่ปนเปื้อนในน้ำทะเล เพื่อสามารถเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังเกิด มีความแตกต่างกันขนาดไหน เพื่อความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์น้ำ รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างน้ำทะเล เดือนละ 1 ครั้ง จาก 9 สถานี เป็นระยะเวลา 17 เดือน ท้องที่ 3 อำเภอ ในจังหวัดพังงา ตะกั่ว 0.07-0.57 ppm, แมงกานีส 0.03-0.45 ppm, เหล็ก 0.04-0.61 ppm และโครเมี่ยม 0.01-0.15 ppm ความลึกของน้ำ 0.69-1.30 m, ความโปร่งใส 0.38-0.96 m, อุณหภูมิน้ำ 22.2- 32.4 ๐C, ความเค็ม 16.0-31.9 ppt, pH 5.8-7.8, ค่าการนำไฟฟ้า 29.6-54.5 ?S/cm, ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำ 16.6-30.6 mg/l, DO 1.04-35.6 mg/l, BOD5 0.64- 5.9 mg/l และ COD 60.5-18.0 mg/l พบแพลงก์ตอนพืช 5 Division 64 Genus 91 Species มีแพลงก์ตอนพืชกลุ่มDiatom เป็นชนิดเด่นได้แก่ Coscinodiscus, Thallasionema, Thallasisira, Urothrix, Ceraium, ในส่วนของแพลงก์ตอนสัตว์ พบ 7 Phylum ได้จำแนกในระดับ Order และระดับGenus ในบางชนิด กลุ่มที่พบเป็นชนิดเด่นได้แก่ Phylum Arthropoda; Crustacean nauplii และ Copepod; Calanoid, Cyclopoid และยังพบ Polymerulus, Tunicate, Polychate, Larvae ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ เช่น Sertiger, Balanus nauplii, Nauplius, Bivale และ Gastropod ข้อมูลที่ได้จากดำเนินงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนชายฝั่งทะเล ในโอกาสต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Seawater Quality and Heavy Metal at Local Fisheris area after Tsunami event, Phang-nga Province. This study quantified seawater quality was assessed in term of physiochemical paremeters and relationship to toxic chemical form of heavy metals and effective compared before - after in term of safety to aquatic life and human; moreover, This study quantified the diversity of phytoplankton and zooplankton. Seawater and planktons samples were collected at 9 sites, once a month, for 18 years. Some physiochemical paremeters were studied: Pb 0.07-0.57 ppm, Mn 0.03-0.45 ppm, Fe 0.04-0.61 ppm, and Cr 0.01-0.15 ppm, seawater depth 0.69-1.30 m, Transparency 0.38-0.96 m, Temperature 22.2- 32.4 ๐C, Salinity 16.0-31.9 ppt, pH 5.8-7.8, EC 29.6-54.5 ?S/cm, TDS 16.6-30.6 mg/l, DO 1.04-35.6 mg/l, BOD5 0.64- 5.9 mg/l, and COD 60.5-18.0 mg/l. The phytoplankton composed of 64 genera 91 species from 5 divitions. The dominant genera were Diatom: Coscinodiscus, Thallasionema, Thallasisira, Urothrix and The zooplankton composed of 7 phylums. It were classified to order and some genera. The dominant genera were Arthropoda; Crustacean nauplii and Copepod; Calanoid, Cyclopoid; furthermore, Polymerulus, Tunicate, Polychate, some larvae such as; Sertiger, Balanus nauplii, Nauplius, Bivale and Gastropod. This study can be advance for environmental database and coastal biodiversity of planktons in the future.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปริมาณโลหะหนัก และคุณภาพน้ำทะเล บริเวณแหล่งทำการประมงพื้นบ้านหลังเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ จังหวัดพังงา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2551
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การปนเปื้อนแบคทีเรีย โลหะหนัก และ คุณภาพน้ำบริเวณแหล่งเลี้ยงหอยนางรม(Saccostrea coccullata Born, 1778 )จังหวัดจันทบุรี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงบอระเพ็ด การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย สภาวะการทำประมงพื้นบ้านในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำและปริมาณแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปริมาณโลหะหนักบางชนิดในปลาทูน่าท้องแถบที่จับด้วยอวนล้อมปลาทูน่าบริเวณ มหาสมุทรอินเดียตะวันออก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก