สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เกรียงศักดิ์ ปัทมเรขา
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรไชยา จำกัดได้ถูกเลือกเป็นสถานที่วิจัย จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ของสมาชิกมีฐานะความเป็นอยู่ในระดับปานกลาง มีที่ดินเป็นของตนเอง มากกว่าร้อยละ 90 เคยกู้ยืมเงินและเคยซื้อสินค้าจากสหกรณ์ ขณะที่ประมาณร้อยละ 60 เคยฝากเงินและขายข้าวให้กับสหกรณ์ การรู้ถึงประเภทที่สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจของสมาชิกอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ยังอยู่ในระดับที่ต่ำ สมาชิกมีการติดต่อกับสหกรณ์ที่ค่อนข้างบ่อย โดยการติดต่อกับสหกรณ์ไม่มีความยากลำบากเลย ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการประชุมกลุ่มและส่งเสริมเผยแพร่การสหกรณ์เป็นอย่างดี สมาชิกมีการตื่นตัวต่อบุคคลในวงงานสหกรณ์ในระดับปานกลาง แต่มีความพอใจอย่างมากต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์ด้วย ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์มีน้อยมาก ผลรวมของการส่งเสริมเผยแพร่การสหกรณ์ความถี่ในการซื้อสินค้าสหกรณ์ ความถี่ในการติดต่อกับสหกรณ์ การฝากเงินสหกรณ์ การซื้อสินค้าสหกรณ์ และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ตามลำดับเป็นตัวกำหนดการผันแปรของการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ได้ถึงร้อยละ 87.6ผลของการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า อุปสรรคที่สำคัญเพียงประการเดียวที่ควรได้รับการแก้ไขก็คือการที่สมาชิกมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสหกรณ์ที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันก็ควรให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2532
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2532
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
2532
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการด้านเงินฝากของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นวัตกรรมวัฒนธรรมการสร้างมูลค่าให้กับสหกรณ์ : กรณีของสหกรณ์การเกษตร การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และเกษตรกรรายตัว การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดปัตตานี การบริหารจัดการปัจจัยการผลิตของโรงงานแปรรูปมะม่วงหิมพานต์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จำกัด การศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรสมาชิก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากสงเคราะห์ชีวิต (มอบรัก) ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน สหกรณ์การเกษตร ปี 2562

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก