สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
ชื่อเรื่อง (EN): Development of recombinant 3ABC-based ELISA to differentiate vaccinated from FMDV-infected animals
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศาสตราจารย์พรทิพภา เล็กเจริญสุข
บทคัดย่อ:  <-p>

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การพัฒนา <-span>recombinant 3<-span>ABC based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน” แก่<-span><-span>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ <-span>โดยมีวัตถุประสงค์ <-span>ในการพัฒนาชุดตรวจที่สามารถแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีนเพื่อลดการนำเข้าขุดตรวจ โดยใช้โปรตีน <-span>mu3ABC ที่ถูกดัดแปลงทางพันธุกรรมเป็นแอนติเจนในการพัฒนา <-span>KUCheck-F FMDV-NSP ELISA<-o-p><-span><-p>

จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบที่สามารถแยกสัตว์ที่ติดเชื้อออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน เพื่อคัดกรองสัตว์ที่ติดเชื้อไม่ให้เข้ามาในคอมพาร์ทเมนท์ปลอดโรคหรือผ่านจากตะเข็บชายแดนเข้าสู่ประเทศในสัตว์กีบคู่ โดยใช้คุณสมบัติของ <-span>non-structural protein 3<-span>ABC ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถตรวจสอบได้ จะปรากฏในเซลล์ของสัตว์ที่มีการติดเชื้อ <-span>FMDV เท่านั้น และมีปนอยู่ในวัคซีนในปริมาณต่ำ โปรตีน <-span>mu3<-span>ABC ที่แยกให้บริสุทธิ์ถูกนำไปพัฒนาชุดตรวจ <-span>mu3<-span>ABC ELISA ทดสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้ซีรัมโค กระบือ และสุกร นอกจากนี้ยังนำไปทดสอบที่ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่าผลตรวจซีรัมที่ทราบประวัติแน่นอนให้ผลตรงกับชุดตรวจอ้างอิง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าชุดตรวจ <-span>KUCheck-F FMDV-NSP ELISA น่าเชื่อถือและสามารถใช้ตรวจคัดกรองสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าปื่อยในภาคสนามได้<-span><-o-p><-span><-p>

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากผลงานวิจัย ได้ชุดตรวจสอบเพื่อแยกสัตว์ที่ติดเชื้อ <-span>FMDV ออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน สำหรับการสุ่มตรวจโค กระบือ และสุกรที่จะนำเข้าในประเทศ เพื่อป้องกันการนำสัตว์ติดเชื้อเข้าประเทศ ปัจจุบันต้องนำเข้าชุดตรวจสอบจากต่างประเทศ และมีราคาแพงมาก <-o-p><-span><-span><-p>

บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP อนุสิทธิบัตร
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ โปรตีนดัดแปลงพร้อมชุดตรวจและกรรมวิธีการตรวจการติดเชื้อในสัตว์
เลขที่คำขอ 1703000021
วันที่ยื่นคำขอ 2017-01-06 12:00:00
เลขที่ประกาศ 16807
วันที่จดทะเบียน 2020-10-02 12:00:00
เลขที่จดทะเบียน 16807
วันที่ประกาศ 2020-10-02 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงพาณิชย์
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
29 พฤษภาคม 2558
การพัฒนา recombinant 3ABC-based ELISA เพื่อวินิจฉัยสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากสัตว์ที่ได้รับวัคซีน การศึกษาอัตราการทำลายไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยด้วยความร้อน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การศึกษา whole genome sequence ของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อย ที่เกิดจากการระบาดในประเทศไทย การศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิดโมโนวาเลนท์และชนิดไตรวาเลนท์ในสุกร การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 การศึกษาด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยที่ระบาดในประเทศไทยและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 การทดสอบเพื่อยืนยันการนำโปรตีนวัคซีน PmRab7 ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาว ในกุ้งในระดับอุตสาหกรรม การพัฒนาวัคซีนแบบกินเพื่อป้องกันโรคพอร์ซายน์เดลต้าโคโรน่าไวรัสและโรคพีอีดีในสุกร ทดสอบและวิเคราะห์ผลการให้วัคซีนในกุ้งด้วยเชื้อไวรัสตัวเป็นที่ทำให้ อ่อนฤทธิ์ลงในเซลล์แมลง การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมส่วนโออาร์เอฟ5ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในฟาร์มสุกรที่ใช้วัคซีนชนิดเชื้อเป็น และผลกระทบต่อศักยภาพการนิวทรัลไลซ์ไวรัส และการผลิตต้นแบบดีเอ็นเอวัคซีนที่มีส่วนประกอบของยีน ORF5
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก