สืบค้นงานวิจัย
ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ
จันทกานต์ อรณนันท์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Cutting Age on Nutritive Values and Utilization of Hybrid Napier Grass Clone 032 (Pennisetum purpureum) in Goat.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทกานต์ อรณนันท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอดภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design : RCBD) สิ่งทดลอง คือ อายุการตัดหญ้าเนเปียร์เพื่อนำไปหมัก มี 3 อายุ ได้แก่ 60 75 และ 90 วัน ประเมินคุณภาพการหมักและหาคุณค่าทางโภชนะรวมทั้งการใช้ประโยชน์ได้ในแพะลูกผสมบอร์ เพศผู้ตอนอายุ 1 ปี น้ำหนักเฉลี่ย 26 กิโลกรัม อายุการตัดละ 4 ตัว รวม 12 ตัว ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างเดือนมีนาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 ผลการทดลอง พบว่า หญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ทั้ง 3 อายุการตัด เมื่อหมักครบ 21 วัน มีลักษณะทางกายภาพไม่แตกต่างกัน คือ มีสีเหลืองอมเขียว เนื้อเยื่อพืชมีสภาพปกติ ไม่พบเชื้อราและยีสต์ เมื่อวัดค่า pH และวิเคราะห์หากรดแลคติก กรดอะซิติกและกรดบิวทีริก พบว่า การตัดที่อายุ 60 วัน หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพปานกลาง ส่วนการตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน หญ้าหมักที่ได้มีคุณภาพพอใช้ ในด้านคุณค่าทางโภชนะ พบว่า หญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 หมัก ตัดที่อายุ 60 วัน มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าและแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน โดยมีค่าวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ผนังเซลล์ และเฮมิเซลลูโลส เท่ากับ 15.29 8.36 63.12 และ 53.50 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ รวมทั้งมีค่าพลังงานรวม เท่ากับ 4.35 Mcal/kg เมื่อทดลองโดยวิธี total collection ในแพะลูกผสมบอร์ มีค่าพลังงานย่อยได้และพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากับ 3.56 และ 3.06 Mcal/kg ตามลำดับ ขณะที่เมื่อตัดที่อายุ 75 และ 90 วัน พบว่ามีค่าวัตถุแห้ง โปรตีนหยาบ ผนังเซลล์ และเฮมิเซลลูโลส เท่ากับ 15.49 และ 18.25 5.86และ 4.13 69.14 และ 71.68 และ 55.08 และ 54.99 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีค่าพลังงานรวม พลังงานย่อยได้และพลังงานใช้ประโยชน์ได้ เท่ากับ 4.44 และ 4.39 2.87 และ 2.47 และ 2.49 และ 2.14 Mcal/kg ตามลำดับ สรุปได้ว่า อายุการตัดหญ้าเนปียร์ลูกผสมโคลน 0.32 ที่เหมาะสมสำหรับหมักและใช้เลี้ยงแพะ คือ การตัดที่อายุ 60 วัน
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study was to evaluate the effect of cutting age on nutritive value and utilization of clone 032 hybrid napier grass silage (HNGC032S) in goats. The experiment was Randomized Complete Block Design (RCBD) with 3 treatments- cutting age at 60, 75 and 90 days of HNGC032 and 4 replications. Evaluation of silage quality and determination of nutritive value including utilization in 4 one year old male Boer crossbred goats with average weight 26 kg for each treatment were conducted at Suratthani Animal Nutrition Research and Development Center, Tha Chang District, Suratthani Province. The results showed that all silage treatments had similar physical characteristics- greenish-yellow color, invisibility of mold and yeast and normally leaf-stem tissue. Regarding of pH and quantities of lactic acid, acetic acid and butyric acid, it indicated that fermentation quality of 60 day cutting age of HNGC032S was medium while the others were fair. In term of nutrient contents, 60 day cutting age of HNGC032S was higher than 75 and 90 day cutting age with statistically significance. Dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and gross energy (GE) of 60 days cutting age of HNGC032S were 15.29, 8.36, 63.12, 53.50 % and 4.35 Mcal/kg, respectively. The study on Boer crossbred goats by total collection method found that digestible energy (DE) and metabolizable energy (ME) of 60 day cutting age HNGC032S were 3.56 and 3.06 Mcal/kg, respectively. For cutting age at 75 and 90 days, DM, CP, NDF,ADF, GE, DE and ME were 15.49 and 18.25, 5.86 and 4.13, 69.14 and 71.68, 55.08 and 54.99 %, 4.44 and 4.39, 2.87 and 2.47 and 2.49 and 2.14 Mcal/kg, respectively. In conclusion, cutting age at 60 days was recommended.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-03-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-08-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้าเนเปียร์ลูกผสมโคลน 032 ในแพะ
กรมปศุสัตว์
30 สิงหาคม 2556
กรมปศุสัตว์
ผลของอายุการตัดที่มีต่อคุณค่าทางโภชนะและการใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ากินนีมอมบาซาในแพะ การจัดการเกี่ยวกับการตัดหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด 2.อายุของการตัดครั้งแรกที่มีต่อผลผลิตของหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด หญ้าเนเปียร์ ผลของการจัดการท่อนพันธุ์เนเปียร์ต่อการงอกของท่อนพันธุ์และผลผลิตของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ปากช่อง 1 เพื่อลดต้นทุนการผลิตหญ้าเลี้ยงสัตว์ คุณค่าทางโภชนะของหญ้ามอริชัส คุณค่าทางโภชนะของหญ้าอะตราตัม คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากรีนแพนิค การจัดการเกี่ยวกับการตัดหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด 1.ความสูงของการตัดที่มีต่อผลผลิตและการคงอยู่ของหญ้าเนเปียร์ 3 ชนิด คุณค่าทางโภชนะของหญ้ากินนีสีม่วง การประเมินคุณค่าทางโภชนะของหญ้าแพงโกล่าแห้ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก