สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
ดร.นิสากร แซ่วัน - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ชื่อเรื่อง: การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
ชื่อเรื่อง (EN): A study of anti-oxidants activities of rice germ tissue culture
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.นิสากร แซ่วัน
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ:            สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว” แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติต้านความชราจากสารสกัดจากแคลลัสข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวมันปู และข้าวเหนียวดำ โดยพิจารณาคุณสมบัติต้านความชราดังต่อไปนี้ คือ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส การกระตุ้นการเจริญและฟื้นฟูเซลล์ผิวหนัง รวมถึงความคงตัวและความปลอดภัยของสารสกัดที่ได้           การศึกษาปริมาณสารสำคัญ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส การกระตุ้นการเจริญเซลล์ผิวหนัง รวมถึงความคงตัวและความปลอดภัยของสารสกัดแคลลัสข้าวที่ได้จากการกระตุ้นการสร้างแคลลัสจากจมูกข้าว พบว่า สารสกัดจากแคลลัสข้าวให้ปริมาณสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าสารสกัดจากเมล็ดข้าวโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เท่า โดยสารประกอบฟีนอลิกและอะมิโนพบมากที่สุดในสารสกัดจากแคลลัสข้าวหอมมะลิ 105 ในขณะที่สารโปรไซยานิดินพบมากที่สุดในแคลลัสข้าวมันปูจากการตรวจสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่า สารสกัดแคลลัสข้าวหอมมะลิ 105 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระรีดิวซ์ไอออนของโลหะมากที่สุด ในขณะที่สารสกัดจากแคลลัสข้าวมันปูให้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระการจับอนุมูล DPPH และออกซิเดชันของไขมันมากที่สุด สารสกัดจากแคลลัสข้าวที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการกระตุ้นการเจริญเซลล์ผิวหนังมากที่สุด คือ ข้าวมันปู รองลงมา คือ ข้าวเหนียวดำ และข้าวหอมมะลิ 105 นอกจากนี้สารสกัดทั้งหมดมีความปลอดภัยต่อเซลล์ผิวหนัง ผลการวิจัยของโครงการนี้สามารถสรุปได้ว่า จากผลการทดลองสามารถยืนยันได้ว่าสารสกัดจากแคลลัสข้าวที่ได้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และกระตุ้นการเจริญของเซลล์ผิวหนังในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้สามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานแก่ผู้ที่สนใจในเตรียมสารสกัดแคลลัสข้าวในระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ เพื่อใช้ในเครื่องสำอาง รวมทั้งนำไปสู่การขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของผลิตภัณฑ์นอกจากนี้อาจนำไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและยาได้ในอนาคตในการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโครงการนี้ได้ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรเรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา” เมื่อวันที่ 17กรกฎาคม 2558           ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการนี้คือ ได้องค์ความรู้ในการเพาะเลี้ยงและการสกัดสารของแคลลัสข้าว และ ต้นแบบสารสกัดจากแคลลัสข้าวที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส รวมถึงข้อมูลความปลอดภัยของสารสกัด และประสิทธิภาพของสารสกัดในการกระตุ้นเซลล์ผิวหนัง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-09-28
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-27
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2556
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภาษา (EN): th
ข้อมูลทรัพยสินทางปัญญา
ประเภทIP อนุสิทธิบัตร
รายชื่อสิ่งประดิษฐ์ กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวที่มีฤทธิ์ชะลอความชรา
เลขที่คำขอ 1503001097
วันที่ยื่นคำขอ 2015-07-17 12:00:00
เลขที่ประกาศ 10672
วันที่จดทะเบียน 2015-10-08 12:00:00
เลขที่จดทะเบียน 10672
วันที่ประกาศ 2015-10-08 12:00:00
สถานะปัจจุบัน เชิงสาธารณะ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากการเพาะเลี้ยงจมูกข้าว
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
27 กันยายน 2557
การตรวจสอบฤทธิ์กลายพันธุ์และต้านการกลายพันธุ์ของสารสกัดยาแผนโบราณไทย การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้วและกลุ่มมีขั้วจากเมล็ดข้าวสีเพื่อเตรียมเป็นสารสกัดมาตรฐานโดยใช้ฤทธิ์ชีวภาพเป็น ตัวชี้นำ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ผลของสารสกัดจากใบติ้วขาวต่อการยับยั้งการตายของเซลล์ประสาทเมื่อถูกกระตุ้นด้วยเบต้าอะไมลอยด์เปปไทด์ (โมเดลของโรคอัลไซเมอร์) ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย การพัฒนาการผลิต Bioactive Fractions ที่มีฤทธิ์ต้านการกลายพันธุ์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการสลายเซลล์ข้อเข่าจากการสกัดหยาบของลำไย ปัจจัยที่มีผลต่อสารสำคัญและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบขลู่

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก