สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่สำคัญของมันฝรั่ง
ไตรเดช ข่ายทอง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่สำคัญของมันฝรั่ง
ชื่อเรื่อง (EN): Research Project on Pest Management of Potato
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไตรเดช ข่ายทอง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองใช้ปอเทืองควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมมันฝรั่งในแปลงทดลอง ระหว่างปี 2554 – 2555 จำนวน 2 แปลงทดลอง ณ สถานีทดลองพืชสวนพบพระ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก พบว่าการหว่านปอเทืองอัตรา 7 กก./ไร่ และไถกลบในระยะออกดอก ทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ก่อนปลูกร่วมกับการหว่านด้วยสารคาร์โบฟูราน 3% G อัตรา 15 กิโลกรัม/ไร่ พร้อมปลูกมันฝรั่ง และโรยในแถวปลูกและพูนโคนหลังปลูกมันฝรั่ง 45 วัน สามารถควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมและลดการเกิดหูดของหัวมันฝรั่งได้ดีกว่าการไม่ปลูกปอเทือง หรือการปลูกปอเทืองแล้วไถกลบโดยไม่ใช้สารเคมี การทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเชื้อรา matalaxyl 20 % WP fosetyl – aluminium 80 % WP dimethomorph 50 % WP cymoxanil 8% +mancozeb 64% WP และ famoxadone 22.5% + cymoxanil 30% WP ในการควบคุมโรค late blight พบว่าสาร dimethomorph 50% WP อัตรา 10 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้ผลดีที่สุดในการควบคุมโรค และการจุ่มหัวพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารเคมีต่างๆ ไม่มีความจำเป็น การหาจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา P. infestans ได้แยกเชื้อจุลินทรีย์ 103 ไอโซเลทจากต้นและดินปลูกมันฝรั่งในเขต อ.พบพระ จ.ตาก อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จำแนกได้เป็นเชื้อ Bacillus sp. 16 ไอโซเลท ซึ่งสามารถยับยั้งเชื้อรา P. infestans บนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ 5 ไอโซเลท โดย 3 ไอโซเลท สามารถยับยั้งเชื้อราบนใบมันฝรั่งโดยวิธี detached potato leaves ได้ อย่างไรก็ตาม Bacillus sp. ทั้ง 3 ไอโซเลท ไม่สามารถควบคุมโรคใบไหม้บนต้นมันฝรั่งพันธุ์ Atlantic ได้ การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 แบบผง (Bs) ในการควบคุมโรคเหี่ยวเขียวของมันฝรั่งที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum (Rs) โดยทำการทดสอบอัตราที่เหมาะสม ที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ในปี 2555 พบว่าการรด Bs อัตรา 30, 40, 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตรทุก 7 วัน และการใส่ Bs อัตรา 1 กรัม/หลุม สามารถลดการเกิดโรคได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยการรดที่อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ควบคุมการเกิดโรคได้ดีที่สุด การทดสอบวิธีการใช้ที่เหมาะสมในปี 2556 พบว่าการแช่หัวพันธุ์ การรองก้นหลุมและการคลุกหัวพันธุ์มันฝรั่งก่อนปลูก ร่วมกับการรดด้วย Bs อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน สามารถลดการเกิดโรคได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในปี 2557 ทดสอบประสิทธิภาพในแปลงทดลอง พบว่าแปลงที่แช่หัวพันธุ์ และรด Bs อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน มันฝรั่งเป็นโรคเหี่ยวเพียง 28.5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับแปลงเปรียบเทียบ (control) ซึ่งเป็นโรคเหี่ยว 74.5 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 แบบผง (Bs) มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคเหี่ยวของมันฝรั่งในแปลงที่มีการระบาดของโรคเหี่ยวได้ คำสำคัญ (Key words) โรคมันฝรั่ง การจัดการ สารเคมี ชีววิธี
บทคัดย่อ (EN): Field experiments to evaluate the use of sunnhemp for controlling root-knot nematodes in potato was carried out during 2011-2012 at Pobphra horticulture research station, Tak Agriculture Research and Development Office. The results showed that using sunnhemp at the rate of 7 kg/rai by boardcasting and tilling at flowering stage and left for 2 weeks before potato planting in combination with the application of carbofuran 3% G at 15 kg/rai by boardcasting at planting and row allpication at 45 days after planting could control root-knot nematode and reduced tuber warts better than using sunnhemp alone. Testing of several fungicides such as matalaxyl 20 % WP fosetyl – aluminium 80 % WP dimethomorph 50 % WP cymoxanil 8% +mancozeb 64% WP and famoxadone 22.5% + cymoxanil 30% WP to control late blight disease revealed that application of dimethomorph 50% WP at 10 g/L gave the best control. Seed application with fungicides before planting was unnecessary. Antagonistic bacteria against Phytophthora infestans were collected and screened. Isolates of bacteria were obtained from plants and soil in potato fields at Tak, Chiang Mai and Chiang Rai provinces 16 bacteria isolates were identified as Bacillus spp. and 5 isolates were able to inhibit P. infestans growth on media. Three isolates from 5 were able to inhibit P. infestans growth on detacthed potato leaves test. However, all isolates failed to control the disease on Solanum tuberosum cv. Atlantic. The soluble concentrate formulation of bacterial biocontrol product Bacillus subtilis (Bs) isolate “tobacco rhizosphere soil no. 4” was tested for the control of potato wilt caused by Ralstonia solanacearum (Rs). The optimum rate of application was tested at Fang district, Chiang Mai province in 2012. The result showed that drenching with BS at 30, 40, 50 g/ 20 L water and soil application at 1 g/ plant were significantly reduced the disease. The best control obtained from soil drenching at 50g/20L water. Suitable application method was tested in 2013. Potato seed soaking, soil application, seed coating before planting incorporation with drenching at 50 g/20 L of water every 7 days could significantly reduce the disease. In 2013, field evaluation was conducted and the result showed that in the treatment of seed soaking in combination with drenching at 50 g/50 L water the incidence of diseased potato plants was 28.5% in comparison with the control which the incidence of diseased plants was 74.5%. This study confirmed the efficacy of the soluble concentrate formulation of bacterial biocontrol product Bacillus subtilis (Bs) isolate “tobacco rhizosphere soil no. 4” for controlling potato bacterial wilt disease.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการศัตรูที่สำคัญของมันฝรั่ง
กรมวิชาการเกษตร
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ดาหลา การวิจัยและพัฒนากั้งตั๊กแตนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โครงการวิจัยและพัฒนาสบู่ดำ โครงการวิจัยและพัฒนาเฟิน โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องอัดฟางข้าว โครงการวิจัยและพัฒนาหน้าวัว โครงการวิจัยและพัฒนามะม่วงหิมพานต์ โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวฟ่าง โครงการวิจัยและพัฒนามะลิ โครงการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก