สืบค้นงานวิจัย
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร
นิติกานต์ ศรีวิชัย - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิติกานต์ ศรีวิชัย
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (2) ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (3) ปัญหาและอุปสรรคการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร ผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลทุกคน จำนวน 9 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ จำนวน 56 คน รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบ สอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าไคสแควร์ ( Chi - square ) ผลการศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 82.14 ดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และมี ประสบการณ์การทำงานมากกว่า 21 ปี ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเอกสารสิ่งพิมพ์ และเพื่อนนักส่งเสริม การเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรในระดับพอรู้ การนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรโดยภาพรวมพบว่า มีการนำสื่อสิ่งพิมพ์ไปใช้ได้ผลเป็นบางครั้ง 3 ด้าน คือ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ตามกิจกรรม และโอกาสการส่งเสริม การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ตามเนื้อหา โดยมีค่าเฉลี่ย 3.14, 2.81 และ 2.95 ตามลำดับ ส่วนการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ตามแหล่งที่ได้มาใช้ไม่ได้ผล สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทเอกสารวิชาการ และเอกสารแนะนำ ใช้ได้ผลดี กับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การประชุมชี้แจงและการอบรม/สัมมนา แผ่นพับและโปสเตอร์ใช้ได้ผลดีกับกิจกรรมการจัดนิทรรศการ และเอกสารทุกประเภทใช้ได้ดีกับกิจกรรมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ดี มีคุณภาพนำไปใช้แล้วได้ผลดี สื่อสิ่งพิมพ์ตามเนื้อหาที่นำไปใช้ในการส่งเสริมการเกษตรแล้วได้ผลดี คือเนื้อหาด้านพืชและด้านการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน แหล่งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร จากการเข้ารับการอบรม เอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เพื่อนนักส่งเสริม บุคคลอื่น และจากแหล่งอื่น รวมทั้งระดับความรู้ ความเข้าใจ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร ปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรส่วนใหญ่ระบุว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ คือ การได้รับสื่อล่าช้า ไม่ต่อเนื่อง เนื้อหาไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย สื่อบางเรื่องมีมากเกินไปบางเรื่องไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตสื่อและการนำสื่อไปใช้ ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดหาสื่ออย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ตรงตามความต้องการของบุคคลเป้าหมายและมีการพัฒนาให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดกำแพงเพชร
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสิงห์บุรี ความคิดเห็นต่อการนิเทศงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 ความต้องการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดปราจีนบุรี ปัญหาและความต้องการฝึกอบรมในงานส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครพนม ความต้องการเอกสารเผยแพร่เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบล ในภาคตะวันออก ความต้องการสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ระดับตำบลในจังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก