สืบค้นงานวิจัย
การตรวจสอบสารตกค้างกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เพื่อรองรับมาตรการที่เข้มงวดในการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue Limits) (MRLs)
สุกัญญา อรัญมิตร, มาสุฑล สัญพึ่ง, เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การตรวจสอบสารตกค้างกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เพื่อรองรับมาตรการที่เข้มงวดในการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue Limits) (MRLs)
ชื่อเรื่อง (EN): Investigation on neonicotinoid residues in rice products to the trade-restrictive measures supporting of Maximum Residue Levels (MRLs) standard
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ:
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN):
ชุดเอกสาร: การประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562 บูรณาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว
บทคัดย่อ: การกำหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในอาหารหรือผลิตผลทางการเกษตร เป็นมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดของหลายประเทศในการนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าอาหารและใช้เพื่อกีดกันทางการค้า สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ เป็นสารที่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้ในภาคการเกษตรและถูกใช้อย่างแพร่หลาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณสารตกค้างกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ อิมิดาคลอพริด ไดโนทีฟลูแรน โคลไทอะนิดิน ไธอะมีโทแซม และไทอะคลอพริด โดยพ่นสารตามอัตราแนะนำที่ระบุในฉลาก และอัตราสูงกว่าที่ระบุในฉลาก 3 เท่า เมื่อต้นข้าวอายุ 50 65 80 และ 95 วันหลังหว่าน วิเคราะห์สารตกค้างในข้าวสารและข้าวกล้อง เมื่อพ่นสารตามอัตราแนะนำที่ระบุในฉลาก ผลการทดลองพบว่าในข้าวสารพบสารอิมิดาคลอพริดมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในข้าวกล้องพบสารโคลไทอะนิดินมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อเก็บข้าวเปลือกไว้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำมาสี แล้วนำมาตรวจสารตกค้าง พบว่าในข้าวสารพบสารอิมิดาคลอพริดมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในข้าวกล้องพบสารโคลไทอะนิดินมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ขณะที่กรรมวิธีที่พ่นสารอัตราสูงกว่าที่ระบุในฉลาก 3 เท่า ในข้าวสารพบสารอิมิดาคลอพริดมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.29 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในข้าวกล้องพบสารโคลไทอะนิดินมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.91 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่เมื่อเก็บข้าวเปลือกไว้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำมาสี ในข้าวสารพบสารโคลไทอะนิดินมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ในข้าวกล้องพบสารโคลไทอะนิดินมีปริมาณสารตกค้างสูงสุด เท่ากับ 0.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงการตกค้างของสารโคลไทอะนิดินและสารอิมิดาคลอพริดรุนแรงสูงสุดเมื่อเทียบกับสารอื่น การตกค้างของสารกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์พบปริมาณมากกว่าในข้าวสารและข้าวกล้องที่เก็บเกี่ยวและสีทันที เมื่อเทียบกับข้าวที่เก็บไว้ในรูปข้าวเปลือกเป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วจึงนำมาสี ข้อมูลดังกล่าวใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับการแนะนำให้เกษตรกรพ่นสารเคมีกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวในแต่ละระยะเวลาการปลูกข้าว เพื่อให้ผลผลิตข้าวปลอดภัยจากสารตกค้างและมีค่าปริมาณสารตกค้างต่ำกว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างของแต่ละประเทศที่กำหนด
บทคัดย่อ (EN): Determination of the maximum residue limits (MRLs) of pesticide residues in food or agricultural products is the important measures used by several countries to control quality and restrict on agricultural commodities imported from foreign countries. The neonicotinoid and anthranilicdiamide are widely used insecticides in agricultural sector. The aims of this study were to investigate the neonicotinoid residues which include imidacloprid dinotefuran clothianidin thiamethoxam and thiacloprid. The experiments were conducted by spraying the necotinoids followeing the different insecticide application methods comparing with the groups using triple dose concentration on rice plants at 50, 65, 80 and 95 days after sowing. Then, the nicotinoid residues were checked in both white and brown rice grain. For the experiment that following recommendations regarding methods of spraying, the results showed that the maximum residue concentration in white and brown rice were belonged to the groups that spraying the imidacloprid (0.1 mg/ kg) and clothianidin (0.17 mg/ kg), respectively. However, the results showed that maximum residue concentration in white and brown rice which stored for 3 months before milling process were found in the group that sprayed the imidacloprid (0.1 mg/ kg) and clothianidin (0.17 mg/ kg). Whilst, for the experiment using triple dose concentration of the necotinoids, the important results showed that maximum residue concentration in white and brown rice were belonged to the groups that spraying the imidacloprid (0.29 mg/ kg) and clothianidin (0.91 mg/ kg), respectively. However, the residues in rice grain which stored for 3 moth before in milling process had decreased as the concentration level of the imidacloprid in white rice was 0.21 mg/ kg and clothianidin in brown rice was 0.75 mg/ kg. Overall, the critical information derived from this study showed that the maximum residues prove to be lower in practice by storing rice husk for 3 months before being milled. could be reduced by keeping the rice husk for 3 months before milling processs. Therefore, these results can be use as guidelines for farmers to improve rice product safety and quality for consumption and operation following the control measures determining by different countries.
ภาษา (EN): th
จำนวนหน้า: 3
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่: พืช
หมวดหมู่ AGRIS: A50 การวิจัยทางการเกษตร (Agricultural research)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมการข้าว
รายละเอียด: Submitted by Ton Admin (ton@local) on 2019-05-30T04:41:37Z No. of bitstreams: 2 20 PP-35.pdf: 147260 bytes, checksum: e4c80193bad843fd0eaeac0b7e19a1b3 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตรวจสอบสารตกค้างกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์เพื่อรองรับมาตรการที่เข้มงวดในการกำหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue Limits) (MRLs)
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมการข้าว
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในสินค้าเกษตรส่งออกไปสาธารณรัฐเกาหลี พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชกลุ่มนีโอนิโคตินอยด์ในนาข้าวของชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีและอ่างทอง การตรวจสอบสารพิษตกค้างพืชสมุนไพร กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกร ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษตกค้าง ประสิทธิภาพและผลตกค้างของสารเคมีกำจัดวัชพืช simazine ในสวนกาแฟ ชนิดของเห็ดมีพิษ ปริมาณสารพิษตกค้างของไดเมทโธเอทในส้มเขียวหวานเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุด การใช้วัสดุพลอยได้การเกษตรเลี้ยงโค การทำอาหารแร่ธาตุชนิดก้อนสำหรับเลี้ยงโค
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก