สืบค้นงานวิจัย
สถานการณ์การผลิตและตลาดถั่วเหลืองปี 2528
สุพล ธนูรักษ์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สถานการณ์การผลิตและตลาดถั่วเหลืองปี 2528
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุพล ธนูรักษ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ (1)เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาดและแนวโน้มความต้องการการใช้ของโลกและของประเทศไทย (2)เพื่อประมวลข้อมูลสภาพการผลิต การตลาดที่เป็นปัจจุบันนำมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการกำหนดแผนและพิจารณาปรับแผนปฏิบัติในการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง วิธีการวิจัย (1)การรวบรวมข้อมูล ทำการรวบรวมข้อมูลการผลิตและากรตลาดถั่วเหลือง โดยการค้นคว้าเอกสาร (2)การวิเคราะห์ข้อมูล 2.1สถานการณ์การผลิตเมล็ดถั่วเหลือง กาก น้ำมันถั่วเหลือง และการส่งออก-นำเข้าของโลก 2.2สถานการณ์การผลิตและการตลาดของประเทศไทย ผลสรุปและข้อเสนอแนะ ถั่วเหลืองเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญโดยโลกสามารถทำการผลิตได้ปีละประมาณ 80-90 ล้านตัน มีประเทศผู้ผลิตที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา บราซิล และจีน ส่วนกากถั่วเหลือง ผลิตได้ประมาณปีละ 55-60 ล้านต้น และน้ำมันถั่วเหลืองผลิตได้ประมาณปีละ 13 ล้านตัน มีประเทศผู้ผลิตที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา และบราซิล ในปี 2527/2528 คาดว่าจะมีการส่งออกเมล็ด กาก และน้ำมันถั่วเหลือง ประมาณ 27.2 ล้านตัน และ 3.6 ล้านตัน ตามลำดับ ส่วนในด้านการนำเข้าเมล็ดและกากถั่วเหลืองมีประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญ คือ ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองนั้นประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญคือ ประเทศอินเดีย ปากีสถาน และอิหร่าน เป็นต้น การผลิตถั่วเหลืองของไทยนั้นสามารถผลิตได้ปีละประมาณ 2 แสนตัน ซึ่งยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศที่มีสูงถึงประมาณปีละ 3.5-4 แสนตัน ซึ่งทำให้ต้องนำเข้าทั้งในรูปเมล็ดและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีมุลค่าร่วมในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า หนึ่งพันล้านบาทดังนั้นรัฐบาลจึงควรจะได้พิจารณากำหนดให้ถั่วเหลืองเป็นพืชเพื่อทดแทนการนำเข้า ซึ่งจะต้องเร่งรัดส่งเสริมการผลิตให้มากขึ้นเป็นกรณีพิเศษ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2528
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สถานการณ์การผลิตและตลาดถั่วเหลืองปี 2528
กรมส่งเสริมการเกษตร
2529
สถานการณ์การผลิตและการตลาดถั่วเหลือง ปี 2527 การประเมินผลโครงการพัฒนาการผลิตและการตลาดถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2539/2540 จังหวัดน่าน การศึกษาสถานการณ์การผลิตการตลาดในประเทศและตลาดส่งออกหม่อนไหม สถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าวต่างประเทศ การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดยาง การเปรียบเทียบการผลิตและการตลาดยางพารา ระหว่างจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดหนองคาย ปี 2549 สภาพการผลิตและการตลาดผักของเกษตรกรในจังหวัดสตูล ปี 2548 การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดทุเรียนของประเทศไทย พ.ศ. 2532-2536 สภาพการปลูกและต้นทุนการผลิตมะลิ ปี 2528 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม การศึกษาสถานการณ์การผลิตและการตลาดลิ้นจี่ของประเทศไทย พ.ศ. 2533-2537

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก