สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ปาริชาติ บัวเจริญ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ปาริชาติ บัวเจริญ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: เชียงใหม่
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามหลักสูตรกำหนดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2558
การประเมินการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการหาพื้นที่ระหว่างโค้งวิชาแคลคูลัส โดยใช้แบบฝึกทักษะ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ทางธุรกิจจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ การวิเคราะห์เวลาที่ใช้ในการสอบ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน การใช้สื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการวัดการกระจายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคุมเชื้อรา Aspergillus flavus และสารพิษแอฟลาทอกซินในข้าวโพความชื้นสูง การใช้แบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตเพื่อพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เรื่องหน่วยทางเคมีและการวิเคราะห์เชิงปริมาตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก