สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton ในประเทศไทย
วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Biology of the Native Aquatic Plant, Aponogeton in Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton โดยการเก็บตัวอย่างจำนวน 6 จุดสำรวจ ได้แก่ แหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1 จุดสำรวจ คือ อ่างเก็บน้ำห้วยจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี แหล่งน้ำในภาคตะวันออก จำนวน 3 จุดสำรวจ ประกอบด้วย คลองบางพระ หนองโสน และคลองวังปลาหมอ จังหวัดตราด แหล่งน้ำในภาคใต้ จำนวน 2 จุดสำรวจ ประกอบด้วย คลองหนองบ่อและคลองเขากอบ จังหวัดตรัง โดยทำการเก็บตัวอย่าง 4 เดือนต่อครั้ง ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 ถึงสิงหาคม 2556 ผลการศึกษาพบว่า ต้นชบาน้ำลำต้นในดินใต้น้ำเป็นเหง้า แตกใบเจริญอยู่ในน้ำ และเกิดรากฝอยโดยรอบของลำต้น รากเป็นระบบรากฝอยเกิดขึ้นโดยรอบของลำต้นใต้ดิน ใบใต้น้ำ มีลักษณะเป็นรูปหอกค่อนข้างยาว มีความกว้างใบเฉลี่ย 2.56?0.65 เซนติเมตร และมีความยาวใบเฉลี่ย 57.72?15.65 เซนติเมตร ผลผลิตมวลชีวภาพโดยน้ำหนักแห้ง 0.14-26.09 กรัมต่อตารางเมตร คุณสมบัติของดินตะกอนบริเวณแหล่งเจริญเติบโตของชบาน้ำ พบว่า มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 4.80-5.30 ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 1.53-2.66 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินตะกอนมีค่าอยู่ระหว่าง 3.30-7.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์มีค่าอยู่ระหว่าง 13.00-33.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คุณสมบัติของน้ำมีค่าความลึกของน้ำอยู่ระหว่าง 26.0-134.60 เซนติเมตร ความโปร่งแสงมีค่าอยู่ระหว่าง 26.0-134.60 เซนติเมตร อุณหภูมิของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 26.04-29.76 องศาเซลเซียส ค่าความนำไฟฟ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 34.20-65.00 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 6.21-6.68 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำมีค่าอยู่ระหว่าง 5.94-8.80 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นด่างมีค่าอยู่ระหว่าง 8.20-21.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างมีค่าอยู่ระหว่าง 12.00-26.60 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแอมโมเนียรวมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.045-0.123 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนเตรตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.035-0.142 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออร์โธฟอสเฟตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.008-0.013 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณโพแทสเซียมมีค่าอยู่ระหว่าง 0.020-0.026 มิลลิกรัมต่อลิตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาของพรรณไม้น้ำสกุล Aponogeton ในประเทศไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2557
กรมประมง
ระดับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการละลายเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำไทยสกุลใบพาย เปลี่ยนเป็น ผลของอุณหภูมิต่อการเก็บรักษาเมล็ดเทียมพรรณไม้น้ำสกุลใบพาย การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในประเทศไทย การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคเหนือของประเทศไทย อนุกรมวิธานของฟิล์มมี่เฟิร์นสกุล Hymenophyllum s.l. (Hymenophyllaceae) ในประเทศไทย การศึกษาชนิดและการกระจายพันธุ์ของพรรณไม้น้ำในภาคใต้ของประเทศไทย การเพิ่มภูมิคุ้มกันปลาเศรษฐกิจด้วยสารสกัดจากพรรณไม้น้ำสกุลพรมมิ การบำบัดน้ำในการเลี้ยงปลาสวยงามโดยใช้พรรณไม้น้ำชายน้ำ ความหลากหลายและการแพร่กระจายของพรรณไม้น้ำในบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ชนิด ปริมาณ และชีววิทยาของไรบนฝ้ายในประเทศไทย ผลของอุณหภูมิต่อชนิดและการปรับตัวของพรรณไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด (เปลี่ยนแปลงเป็น ผลของอุณหภูมิต่อชนิดและการเปลี่ยนแปลงของพรรณไม้น้ำในบึงบอระเพ็ด)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก