สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเตท ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำยางพารา
ณัฐกฤตา สุวรรณทีบ - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเตท ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำยางพารา
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ณัฐกฤตา สุวรรณทีบ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: 1.เตรียมสารสกัดหยาบจากน้ำยางพารา โดยสกัดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม 2.เตรียมแผ่นเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทโดยศึกษาการใช้ระบบตัวทำละลายต่างๆ และขึ้นรูปเป็นแผ่นเส้นใยโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต 3.เตรียมแผ่นเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทผสมกับสารสกัดจากน้ำยางพาราที่ปริมาณต่างๆ และขึ้นรูปเป็นแผ่นเส้นใยโดยเทคนิคการปั่นเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิต 4.วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้าง รูปร่าง และขนาดของเส้นใยด้วย scanning electron microscope (SEM) transmission electron microscopy (TEM) และ atomic force microscopy (AFM) 5.วิเคราะห์ปริมาณสารสกัดจากน้ำยางพาราที่กักเก็บได้ (loading capacity) ในแผ่นเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทด้วยเทคนิดสเปคโตรสโกปี 6.เตรียมชิ้นตัวอย่างจากแผ่นเส้นใยเซลลูโลสอะซิเตทผสมกับสารสกัดจากน้ำยางพาราและเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิห้อง 7.ทดสอบการปลดปล่อยสารสกัดจากน้ำยางพาราจากแผ่นเซลลูโลสอะซิเตทโดยวิธี Dissolution assay ที่สภาวะกรด สภาวะที่เป็นกลางและสภาวะด่าง วิเคราะห์ปริมาณสารสกัดจากน้ำยางพาราในสารละลายทดสอบการปลดปล่อย (dissolution medium) ที่เวลาต่างๆ ด้วยเทคนิคสเปคโตรสโกปี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเตท ที่ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
2558
การพัฒนาแผ่นเส้นใยอิเล็กโทรสปันเซลลูโลสอะซิเตทที่ประกอบด้วยสารสกัดจากน้ำยางพารา การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การพัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์น้ำยางพาราสำหรับใช้งานในสวนยางพารา อิทธิพลของหอมแดงที่มีต่อการไหลของน้ำยางพารา การพัฒนาอิฐดินซีเมนต์ผสมน้ำยางพารา: โครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ำมันยางพาราในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการฝึกอบรมการผลิตกล้ายางพาราและการปลูกยางพาราแบบมืออาชีพ เครื่องรีดแผ่นยางพาราป้อนแนวตั้งระบบพ่นน้ำทำความสะอาด ศึกษาการใช้อัตราที่เหมาะสมของน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเพิ่มผลผลิตของยางพาราบนชุดดินระนองในจังหวัดชุมพร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก