สืบค้นงานวิจัย
ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
จินดา เพชรกำเนิด, ฐิติพร ศุภนิรันดร์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ชื่อเรื่อง (EN): Impacts of Octopus Pot Fishery in the Middle Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ึกษาผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ?าวไทยตอนกลาง โดยเก็บข?อมูลระหว?างเดือน มกราคมถึงธันวาคม ป? 2554ตั้งแต?จังหวัดประจวบคีรีขันธ?ถึงสุราษฎร?ธานี พบว?ามีการทําประมงลอบหมึกสาย ตั้งแต?อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ? ถึงอําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร?ธานี พบทําการประมงหนาแน?น มากบริเวณอ?าวบ?านดอน จังหวัดสุราษฎร?ธานี เรือที่ใช?ทําการประมงขนาด 6-22 เมตร เครื่องยนต? 5-375 แรงม?า ชาวประมงใช?ลอบจํานวน 600-40,000 ลูก แหล?งทําการประมงห?างฝ??ง 100-15,000 เมตร ระดับน้ําลึก 1.5-16.0 เมตร มีการทําการประมงตลอดทั้งป? หนาแน?นในช?วงเดือนมกราคม ถึงกันยายน อัตราการจับ หมึกสายเฉลี่ย 0.10 กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูกองค?ประกอบชนิดหมึกสายในแหล?งประมงใกล?ฝ??ง พบหมึกสาย ชนิด Amphioctopus aegina เพียงชนิดเดียว ส?วนในแหล?งไกลฝ??งพบหมึกสายชนิด A. aegina และ A. rex ขนาดของหมึกสายชนิด A. aegina ที่จับได?มีความยาวลําตัว 2.00-9.75 เซนติเมตร โดยในแหล?งใกล?ฝ??งพบ ความยาวลําตัวเฉลี่ยของเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 5.22 และ 5.37 เซนติเมตร และแหล?งไกลฝ??งพบความยาว ลําตัวเฉลี่ยของเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 5.48 และ 5.86 เซนติเมตร ส?วนหมึกสายชนิด A. rex ที่พบเฉพาะ แหล?งไกลฝ??ง มีความยาวลําตัว 3.00-7.25 เซนติเมตร โดยมีความยาวลําตัวเฉลี่ยของเพศผู?และเพศเมียเท?ากับ 4.86 และ 5.36 เซนติเมตร ความสัมพันธ?ระหว?างความยาวลําตัวกับน้ําหนักตัวของหมึกสายชนิด A. aegina ทั้งหมด เพศผู? และเพศเมีย ดังสมการ W=0.9331ML2.2664 W=1.0800ML2.1787 และ W=0.9801ML2.2437 ตามลําดับ มีอัตราส?วนเพศผู?ต?อเพศเมียเท?ากับ 1:0.91 ขนาดความยาวแรกเริ่มสืบพันธุ?ของเพศเมียเท?ากับ 6.26 เซนติเมตร มีการวางไข?ตลอดป? ความดกไข?เท?ากับ 1,130-11,759 ฟอง ผลกระทบของการทําประมงลอบหมึก สายจากการสอบถามความคิดเห็นชาวประมง พบว?า ชาวประมงส?วนใหญ? (ร?อยละ 46.39) เห็นว?าหมึกสาย มีปริมาณลดลง ส?วนใหญ? (ร?อยละ 81.44) เห็นว?าขนาดหมึกสายที่จับได?ไม?เปลี่ยนแปลง และสัดส?วนของ ชาวประมงที่มีความเห็นว?าการทําประมงลอบหมึกสาย มีผลกระทบ และไม?มีผลกระทบกับเครื่องมืออื่นมี ค?าใกล?เคียงกัน (ร?อยละ 53.09 และ 46.91) จากการศึกษาครั้งนี้พบว?า การทําประมงลอบหมึกสายมีผลกระทบต?อ ทรัพยากรของหมึกสายเอง เนื่องจากหมึกสายที่จับได?ส?วนใหญ?มีขนาดเล็กกว?าขนาดแรกเริ่มสืบพันธุ? อีกทั้ง กระทบต?อปริมาณหอยจุกพราหมณ?ในธรรมชาติ รวมทั้งมีผลกระทบต?อการทําประมงประเภทเคลื่อนที่ เนื่องจากประมงลอบหมึกสายมีลักษณะการทําประมงแบบจับจองพื้นที่และวางลอบไว?ในทะเลเป?นเวลานาน
บทคัดย่อ (EN): Study on the impact of octopus pot fishery in the middle Gulf of Thailand was carried out from Prachuap Khiri Khan to Surat Thani Provinces during January and December 2011. Fishing grounds were found at the area from Hua Hin District of Prachuap Khiri Khan Province to Don Sak District of Surat Thani Province, dominantly in Bandon Bay of Surat Thani Province. Their fishing boats were 6-22 m long with 5-375 hp engines. Fishermen used 600-40,000 pots per boat in the fishing grounds of 100-15,000 m from shore and 1.5-16.0 m water depths. Fishing seasons were all-year with peak from January to September. Their catch rates were averaged at 0.10 kg/10 pots. Only one species, Amphioctopus aegina, was found near shore whereas two species, A. aegina and A. rex, were found in far-shore area. Lengths of A. aegina were found at the range of 2.00-9.75 cm, of which, those of male and female in near-shore were averaged at 5.22 and 5.37 cm, whereas those from far-shore were 5.48 and 5.86 cm, respectively. Amphioctopus rex, which was found only in far-shore, had their lengths ranged at 3.00-7.25 cm with the averages 4.86 and 5.36 cm of male and female, respectively. For A. aegina, length-weight relationships of both-sex, male and female were W=0.9331ML2.2664, W=1.0800ML2.1787 and W=0.9801ML2.2437, respectively; sex ratio was 1:0.91, male to female; female length at first maturity (L50) was 6.26 cm with its fecundity ranged at 1,130- 11,759 in all-year spawning season. From the majorities of fishermen’s opinions, the amount of octopus had decreased while their capture sizes had not changed. The proportions of their opinions that octopus pots had and had not any conflict with other fisheries were almost the same. From this study, octopus pot fishery was found having an impact on its own octopus resources as the capture sizes were almost less than its size at first maturity. This fishery also considerably affected the amount of noble volute shells in the natural water as well. Moreover, octopus pot fishery certainly had its impact on the several dynamic gears due to its wide-spread and long time remaining in the sea.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง การทำประมงลอบหมึกทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประมงอวนลอยปลาทูบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก การประมงหมึกกล้วยในอ่าวไทย ความสูญเสียทางการเงินและผลกระทบต่อการค้าในการทำการประมงอวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนใน การประมงหมึกสายในน่านน้ำไทย การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง สภาวะทรัพยากรและการประมงปลาโอในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก