สืบค้นงานวิจัย
ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp.
ปรีดา ภูมี, มาโนช ขำเจริญ, อุทร เจริญเดช, ปรีดา ภูมี, มาโนช ขำเจริญ, อุทร เจริญเดช - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง: ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp.
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Kariyat (Andrographis paniculata) on Growth, Survival, Non-Specific Immune Characteristic of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) and Challenged with Vibrio spp.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ เนื่องด้วยปัญหาด้านโรคที่เกิดจากแบคทีเรียในการทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง ประกอบกับมีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบตามมา การใช้พืชสมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำมาป้องกันการเกิดโรคในการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ในปัจจุบัน มีการนำฟ้าทะลายโจร (AndrographispaniculataWall.ExNees)ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้เป็นสารเสริมการเจริญเติบโต เสริมภูมิคุ้มกัน ต้านจุลชีพ และด้านอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อที่จะทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนชนิดนี้ที่มีต่อการส่งเสริมการเจริญเติบโต และการเพิ่มความต้านทานโรคติดแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeusvannamei Boone) จึงได้ทำการเลี้ยงกุ้งและทดสอบความต้านทานโรคติดเชื้อแบคทีเรียในการทดลองนี้เริ่มต้นโดยทำการเลี้ยงกุ้งน้ำหนักเฉลี่ย 3.58กรัม เป็นระยะเวลา 56 วัน ด้วยอาหารกุ้งที่มีสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรในระดับความเข้มแตกต่างกัน คือ0, 10, 20, 30, 40 , 50 และ 60ppm หลังจากนั้นทำการทดสอบความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อ Vibrio harveyi VHAQ001 ด้วยวิธีการฉีดเชื้อที่ระดับความเข้มข้นซึ่งทำให้กุ้งตาย 50% เป็นระยะเวลา 7 วันเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่าปัจจัยต่าง ๆ ด้านการเจริญเติบโตที่ตรวจวัดไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ระหว่างควบคุมและชุดการทดลอง อย่างไรก็ตาม หลังจากการทดสอบความต้านทานโรค พบว่าชุดทดลองที่เลี้ยงกุ้งด้วยอาหารซึ่งผสมสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรที่ระดับความเข้มข้น 60ppm มีค่าอัตราการรอดตายสูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P< 0.05)จากข้อมูลทั้งหมดนี้ อาจสรุปได้ว่าสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรไม่มีผลต่อการเสริมการเจริญเติบโต แต่จะมีผลดีในการเสริมความต้านทานโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม
บทคัดย่อ (EN): Since bacterial disease-related problems in shrimp farming and prohibition of antibiotics leadingto negative effects has occurred, the use of medical plant may be effective alternative approach for disease management in shrimp aquaculture.Creat(AndrographispaniculataWall.ExNees), one of traditional medical plant,presenting various biomedical effects, is currently applied in aquaculture operations as growth promoter, immunostimulator, antibacterial and so on.In order to study the efficacy of this plant on growth performance and bacterial disease resistance of Pacific white shrimp (Litopenaeusvannamei Boone), feeding trial and bacterial challenge test were carried outin this trial. Initially, experimental shrimp (average weight of 3.58 g) were fed for 56-days with diets containing Creat extract at graded levels of0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 ppm, and then challenged with LD50 of Vibrio harveyi VHAQ001 through injection method, observed for 7 day.At the end of this trial, the obtained results indicated that there were no significant (P>0.05) differences among control and treatment groups in growth parameters investigated; however, treatm
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของสมุนไพรฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการ เจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะเจาะจงของ กุ้งขาวแวนนาไม(Litopenaeus vannamei) และความต้านทานต่อเชื้อ Vibrio spp.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
30 กันยายน 2557
ผลของอาหารสำเร็จรูปผสมผงฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata Nees) ต่อการแสดงออกของยีนในระบบภูมิคุ้มกันและอัตรารอดหลังได้รับเชื้อไวรัสตัวแดงดวงขาวของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกัน และการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป ผลของสารสกัดหยาบขมิ้นชันและฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตของปลาคาร์ป ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970) ประสิทธิภาพของฟ้าทะลายโจรที่เคลือบด้วยสารยึดเกาะต่างชนิดกันต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานโรคในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง ผลของสารสกัดกระเพราแดงต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานต่อเชื้อก่อโรค Streptococcus agalactiae ในปลานิล ประสิทธิภาพของแบคทีเรียแลกติก ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และ ปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp.ในลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไมหลังได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นและการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันในไตส่วนหน้าและม้ามของปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับเชื้อ Streptococcus agalactiae ผลของสารสกัดข่าต่อการเจริญเติบโต และการรักษาโรคแบคทีเรียในกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก