สืบค้นงานวิจัย
การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44)
วรารัตน์ ลีวรางกุล - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44)
ชื่อเรื่อง (EN): Soil properly management with biofertilizer and soil amendments for increasing soil fertility and yield of sweet corn in Khao Phlong series (Soil Group No.44)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วรารัตน์ ลีวรางกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองการใช้ผลิตภัณฑ์หัวเชื้อจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน ดำเนินการในกลุ่มชุดดินที่ 44 ชุดดินเขาพลอง (Kpg series) บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 รวมเวลา 2 ปี วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้วย 8 ตำรับ การทดลอง 3 ซ้ำ คือ ตำรับที่ 1 วิธีของเกษตรกร ตำรับที่ 2 ปุ๋ยเคมีอัตราแนะนำ ตำรับที่ 3 ปุ๋ยเคมีตามอัตราค่าวิเคราะห์ดิน ตำรับที่ 4 ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 5 ปุ๋ยเคมี 1/2 อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 6 ปุ๋ยเคมี 3/4 อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร ตำรับที่ 7 ใส่หินฟอสเฟตร่วมกับโพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ และตำรับที่ 8 ใส่หินฟอสเฟต โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร่ ทำการปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดในทุกตำรับ โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปอเทืองอัตรา 5 กิโลกรัมต่อไร่ หลังไถกลบปอเทืองทำการปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ hybrix 3 ในแปลงย่อยขนาด 4.5x6.0 เมตร เก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 70-75 วัน ผลการทดลองพบว่า การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดิน ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร ตำรับที่มีการใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 ขยายเชื้อ อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ปริมาณอินทรียวัตถุ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณธาตุอาหารหลักคือ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ธาตุอาหารรองคือ แคลเซียมเพิ่มขึ้นในทุกตำรับ ส่วนแมกนีเซียม และกำมะถันมีปริมาณลดลงในทุกตำรับทดลอง ในส่วนของการเจริญเติบโตและผลผลิตพบว่า การใส่ปุ๋ยเคมี 1/2 อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ขยายเชื้อ 300 กิโลกรัมต่อไร่ มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุดคือ 3,209 กิโลกรัมต่อไร่ พร้อมทั้งให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุด คือได้กำไรสุทธิ 20,884 บาทต่อไร่
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดิน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-12-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับวัสดุปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตข้าวโพดหวาน ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44)
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2554
การจัดการดินที่เหมาะสมด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ (พด.3 และ พด.12) เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย ในชุดดินเขาพลอง (กลุ่มชุดดินที่ 44) ระบบการจัดการดินที่เหมาะสมร่วมกับการใช้พืชปุ๋ยสดและปุ๋ยชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรดในกลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) การจัดการดินและปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในดินทรายกลุ่มชุดดินที่ 40 ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด ผลของปุ๋ยมูลไก่และปุ๋ยเคมีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลผลิต และคุณภาพของอ้อยในกลุ่มชุดดินที่ 36 จ.เพชรบูรณ์ การจัดการดินโดยใช้พืชบำรุงดิน วัสดุปรับปรุงดิน ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 และปุ๋ยเคมี ร่วมกับการปลูกต้นเหมียงเป็นพืชแซมยางพารา ในกลุ่มชุดดินที่ 45 การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในระบบปลูกพืชถั่วเขียว ; ข้าวโพดหวาน กลุ่มชุดดินที่ 35

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก