สืบค้นงานวิจัย
เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ
ศุภกิตต์ สายสุนทร, สุดสายสิน แก้วเรือง, ดลฤดี ใจสุทธิ์, รติยา ธุวพาณิชยานันท์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ
ชื่อเรื่อง (EN): Appropriate Drying Technique for Healthy Rosella Tea Production
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชากระเจี๊ยบระดับชุมชน โดยศึกษาเทคนิคการพรีทรีตเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อนการอบแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาอบแห้ง และคุณภาพของดอกกระเจี๊ยบที่ได้หลังการอบแห้ง พร้อมทั้งหาเงื่อนไขการอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบ โดยให้มีการใช้พลังงานต่ำ และได้ชากระเจี๊ยบคุณภาพสูงสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มาก ทั้งนี้ คุณภาพที่ศึกษาหลังการอบแห้ง ได้แก่ ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ (% DPPH inhibition และ % ABTS inhibition) โดยใช้ดอกกระเจี๊ยบสดที่มีความชื้นอยู่ในช่วง 6 ถึง 10 (เศษส่วนมาตรฐานแห้ง) มาคว้านเอาไส้กลางออก ก่อนนำไปอบแห้งให้เหลือความชื้นสุดท้ายประมาณ 0.1 (เศษส่วนมาตรฐานแห้ง) ด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 60, 70 และ 80? C จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการลวกจะใช้เวลาในการอบแห้งสั้นที่สุด ให้ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะรวมต่ำที่สุด แต่คุณภาพที่ได้จะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่ไม่ผ่านการพรีทรีตเมนต์และผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการแช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิค โดยดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการลวกจะมีเปอร์เซนต์การต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุด สำหรับดอกกระเจี๊ยบที่มีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ ดอกกระเจี๊ยบที่ไม่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ โดยการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำจะให้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง และมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะรวมสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หลังผ่านการอบแห้งปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการลวกและผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการแช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิคมีค่าเพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องผลิตชากระเจี๊ยบระดับชุมชน โดยศึกษาเทคนิคการพรีทรีตเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อนการอบแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาอบแห้ง และคุณภาพของดอกกระเจี๊ยบที่ได้หลังการอบแห้ง พร้อมทั้งหาเงื่อนไขการอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบ โดยให้มีการใช้พลังงานต่ำ และได้ชากระเจี๊ยบคุณภาพสูงสามารถต้านอนุมูลอิสระได้มาก ทั้งนี้ คุณภาพที่ศึกษาหลังการอบแห้ง ได้แก่ ปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมด สมบัติการต้านอนุมูลอิสระ (% DPPH inhibition และ % ABTS inhibition) โดยใช้ดอกกระเจี๊ยบสดที่มีความชื้นอยู่ในช่วง 6 ถึง 10 (เศษส่วนมาตรฐานแห้ง) มาคว้านเอาไส้กลางออก ก่อนนำไปอบแห้งให้เหลือความชื้นสุดท้ายประมาณ 0.1 (เศษส่วนมาตรฐานแห้ง) ด้วยอากาศร้อนอุณหภูมิ 60, 70 และ 80? C จากผลการทดลองพบว่า การอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการลวกจะใช้เวลาในการอบแห้งสั้นที่สุด ให้ค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะรวมต่ำที่สุด แต่คุณภาพที่ได้จะต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการอบแห้งดอกกระเจี๊ยบที่ไม่ผ่านการพรีทรีตเมนต์และผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการแช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิค โดยดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการลวกจะมีเปอร์เซนต์การต้านอนุมูลอิสระต่ำที่สุด สำหรับดอกกระเจี๊ยบที่มีปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ ดอกกระเจี๊ยบที่ไม่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ โดยการอบแห้งที่อุณหภูมิต่ำจะให้เปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าการอบแห้งที่อุณหภูมิสูง และมีค่าความสิ้นเปลืองพลังงานจำเพาะรวมสูงกว่า อย่างไรก็ตาม หลังผ่านการอบแห้งปริมาณสารประกอบฟีโนลิกส์ทั้งหมดและเปอร์เซ็นต์การต้านอนุมูลอิสระของดอกกระเจี๊ยบที่ผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการลวกและผ่านการพรีทรีตเมนต์ด้วยการแช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิคมีค่าเพิ่มขึ้น
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this work were to design a hot air tray dryer for healthy rosella tea production. The effects of pre-treatment before drying and drying temperatures on the drying time, the specific energy consumption and the final product qualities in terms of total phenolic content and free radical scavenging capacity (% DPPH inhibition and % ABTS inhibition) were investigated. Rosella, which had initial moisture contents of approximately 6 – 10 kg/kg d.b., were cleaned. The cleaned samples were dried by hot air at the temperature of 60, 70 and 80? C to the final moisture content of 0.1 kg/kg d.b. The experimental results showed that the non-pretreatment samples had the highest total phenolic content and free radical scavenging capacity whereas blanched samples showed less. Drying temperature affected on changing of free radical scavenging capacity. The blanched samples drying showed less energy consumption than that of non-pretreatment and ascorbic pretreatment samples. The objectives of this work were to design a hot air tray dryer for healthy rosella tea production. The effects of pre-treatment before drying and drying temperatures on the drying time, the specific energy consumption and the final product qualities in terms of total phenolic content and free radical scavenging capacity (% DPPH inhibition and % ABTS inhibition) were investigated. Rosella, which had initial moisture contents of approximately 6 – 10 kg/kg d.b., were cleaned. The cleaned samples were dried by hot air at the temperature of 60, 70 and 80? C to the final moisture content of 0.1 kg/kg d.b. The experimental results showed that the non-pretreatment samples had the highest total phenolic content and free radical scavenging capacity whereas blanched samples showed less. Drying temperature affected on changing of free radical scavenging capacity. The blanched samples drying showed less energy consumption than that of non-pretreatment and ascorbic pretreatment samples.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคนิคการอบแห้งที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชากระเจี๊ยบเพื่อสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งเห็ดโคน การศึกษาสภาวะการอบแห้งที่เหมาะสมในการผลิตแพะแผ่นปรุงรส การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะม่วงสุกอบแห้งแบบธรรมชาติแบบไม่แช่สารละลายน้ำตาลเพื่อการส่งออกด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบผสมผสาน เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยไอน้ำยิ่งยวด การศึกษาเบื้องต้นการอบแห้งเมล็ดข้าวโพดด้วยไมโครเวฟ ผลของความแก่อ่อนและสภาวะการอบแห้งด้วยตู้อบแห้งแบบสุญญากาศ ที่มีต่อคุณภาพของส้มแขกแห้ง การผลิตกระดาษเยื่อผักตบชวาเพื่อนำมาใช้ในการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ การศึกษาการอบแห้งเมล็ดพริกไทยด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์ การประหยัดพลังงานในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์เกษตรโดยเครื่องอบแห้งแบบไหลผ่าน : รายงานการวิจัย นํ้ามันมะกอกกับสุขภาพ
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก