สืบค้นงานวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี
พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี
ชื่อเรื่อง (EN): Relationship between intial population of the rice root-knot nematode and growth and grain yield of wheat
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พูนศักดิ์ เมฆวัฒนากาญจน์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ไส้เดือนฝอยรากปมข้าว (Meloidogyne graminicola Golden & Brichfield) เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปลูกข้าวสาลีหลังนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากทำให้ผลผลิตข้าวลดลงยังสามารถทำความเสียหายแก่ข้าวสาลีอีกด้วย การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการศึกษาปริมาณไส้เดือนฝอยรากปมข้าวที่ 0 500 1,000 3,000 5,000 และ 10,0000 ตัว/ดิน 1 กก. กับข้าวสาลีพันธุ์ฝาง 60 ในสภาพเรือนทดลอง พบว่าปริมาณไส้เดือนฝอยทุกอัตราทำให้ผลผลิตข้าวลดลง โดยปริมาณไส้เดือนฝอยที่ 500 ตัว/ดิน 1 กก. ทำให้ผลผลิตลดลง 22.57% และที่ 5,000 ตัว/ดิน ทำให้ผลผลิตลดลงมากที่สุด คือ 69.29% และความสัมพันธ์ระหว่างประชากรไส้เดือนฝอยกับผลผลิตของข้าวสาลีเป็นเส้นตรงแบบถดถอย ได้สมการผลผลิตคือ Yi = 12.55 - 1.622* - 1.622* Pi, R2 = 0.95* นอกจากนี้ปริมาณไส้เดือนฝอยรากปมทุกอัตรา มีผลในการลดการเจริญเติบโตของข้าวสาลีและที่ 1,000 ตัว/ดิน 1 กก. ขึ้นไปทำให้ลดน้ำหนักเมล็ดต่อรวง และที่ 3,000 ตัว/ดิน 1 กก. ขึ้นไป ทำให้ขนาดเมล็ดเล็กลง อย่างไรก็ตามไส้เดือนฝอยรากปมยังทำให้เพิ่มปริมาณปมต่อราก 1 กรัม
บทคัดย่อ (EN): Rice root-knot nematode (Meloidogyne graminicola Golden & Brichfield) is one of the most important disease in wheat grown in the Northeastern Thailand. Yield is decreased due to its infect on root systems. This study was conducted to determine the relationship between intial population of the rice root-knot nematode and growth and grain yield of wheat (cv Phang 60) in shade house. Population of the namatode were 0, 500, 1,000, 3,000, 5,000 and 10,000 juveniles/kg soil. The results showed that, at any 0opulation the namatode caused decreasing in grain size. The relationship between the intial population and grain yield was linear. In conclusion, the population of only 500 juveniles/kg soil can cause decreasing in grain yield. Therefore, this result can be used as a guide line to determine the population of nematode in teh field before planting.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2534
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2534
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความสัมพันธ์ระหว่างไส้เดือนฝอยรากปมข้าวกับการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสาลี
กรมวิชาการเกษตร
2534
เอกสารแนบ 1
ผลของปุ๋ยไนโตรเจนและฟอสเฟตต่อผลผลิตและการเจริญเติบโตของข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ วิธีปลูกข้าวสาลีโดยไม่ไถเตรียมดิน ผลของการอบดินด้วยแสงแดดต่อสุขภาพของต้นกล้าและความต้านทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การวิเคราะห์การเจริญเติบโตของลูกผสมชั่วที่ 1 ของข้าวสาลี การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวภายใต้ระดับปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ต่างกัน ผลของการไถกลบพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์เคมีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวขาวดอกมะลิ 105 อิทธิพลของกระแสลมต่อการเจริญเติบโตและการสูญเสียผลผลิตข้าว ผลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก