สืบค้นงานวิจัย
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ประภัสสร เจริญไทย - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Potassium Fertilizer on Quality and Yield of Sweet Corn in Ngao District, Lampang Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประภัสสร เจริญไทย
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prapassorn Chalernthai
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ชูชาติ สันธทรัพย์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Choochad Santasup
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน พันธุ์ซูการ์สตาร์พลัส ได้ดำเนินการทดลองในพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ในบล็อก (RCBD) จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธีทดลอง ประกอบไปด้วยการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตราแตกต่างกัน 4 กรรมวิธี คือ 0 7.5 15 และ 30 กก.K2O/ไร่ โดยมีกรรมวิธีที่ไม่ใส่ปุ๋ยเป็นกรรมวิธีควบคุม ผลการศึกษาพบว่า การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมอัตรา 7.5-30 กก.K2O/ไร่ ไม่ส่งผลให้การเจริญเติบโต น้ำหนักแห้ง องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตและความเข้มข้นของธาตุอาหารในเมล็ด แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ดินที่มีปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดินระดับต่ำ (56.27 มก./กก.) การใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมที่อัตรา 7.5 กก.K2O/ไร่ เพียงพอต่อคุณภาพและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ย 3.73 ตัน/ไร่ องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดหวาน ได้แก่ น้ำหนักฝักสดปอกเปลือกเฉลี่ย 322.65 กรัม/ต้น เส้นผ่าศูนย์กลางฝักเฉลี่ย 5.43 ซม. ความยาวฝักปอกเปลือกเฉลี่ย 19.92 ซม. จำนวนแถวเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 15.95 แถว/ฝัก ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดเฉลี่ย 41.52% ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์เฉลี่ย 6.25% และปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ (TSS) เฉลี่ย 13.89 องศาบริกซ์
บทคัดย่อ (EN): The study effects of potassium fertilizer on quality and yield of sweet corn (var. Sugar Star Plus) was located in Ngao district, Lampang province. The experimental was designed by randomized complete block design (RCBD) with 4 replications 5 treatments as this flowing: 4 potassium levels 0, 7.5, 15 and 30 kg K2O/rai and control that without N-P-K fertilizers. The results showed that potassium fertilizer at the rate of 7.5-30 kg K2O/rai were not significantly different on plant growth, dry weight, component, yield and concentration in sweet corn kernel. However, the soil had a low level of exchangeable potassium (56.27 mg/kg) it was recommended that the 7.5 kg K2O/rai was sufficient for yield and quality of sweet corn, with yield average at 3.73 ton/rai, weight of ear without husk 322.65 g/ear, diameter and length of ear without husk 5.43 and 19.92 cm, respectively, number of row/ear 15.95 row/ear, total sugars 41.52%, reducing sugars 6.25% and total soluble solids (TSS) average 13.89°Brix.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/176642/125972
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพและผลผลิตข้าวโพดหวานที่ปลูกในพื้นที่อำเภองาว จังหวัดลำปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ศึกษาวิธีปลูกข้าวโพดฝักสดหลังการปลูกข้าวและผลตอบแทน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน วันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเทียนพันธุ์บ้านเกาะที่ให้คุณภาพฝักและเมล็ดพันธุ์สูงสุด คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 ผลผลิตและคุณภาพของต้นหญ้ากินนีสีม่วงหลังเก็บเมล็ดพันธุ์จากแปลงหญ้าที่มีระยะปลูกและแหล่งไนโตรเจนต่างๆกัน การจัดการดินในแปลงฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพื่อปลูกข้าวโพดหวานในจังหวัดสมุทรสาคร อิทธิพลของวันที่ปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดถั่วท่าพระสไตโล การศึกษาระยะเวลาตัดและอัตราปุ๋ยไนโตรเจนท่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของเมล็ดหญ้ารูซี่ อัตราปุ๋ยผสม 15-15-15 ที่มีต่อผลผลิตหญ้าปากควาย ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเล็ดพันธุ์หญ้ากินนีสีม่วงในดินชุดโคราช

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก