สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาสมบัติทางเทคนิคยางแผ่นดิบคุณภาพชั้นต่าง ๆ จากตลาดกลางยางพารา หาดใหญ่
พรรษา อดุลยธรรม - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศึกษาสมบัติทางเทคนิคยางแผ่นดิบคุณภาพชั้นต่าง ๆ จากตลาดกลางยางพารา หาดใหญ่
ชื่อเรื่อง (EN): Technical Properties of Unsmoked Sheet Selling in Hat - yai Central Rubber Market
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรรษา อดุลยธรรม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สถาบันวิจัยยางได้กำหนดเกณฑ์คุณภาพยางแผ่นดิบเป็นคุณภาพ 1, 2 และ 3 โดยใช้วิธีการคัดด้วยสายตา เพื่อให้ทราบว่าเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดนั้นเหมาะสมเพียงใด จึงได้ศึกษาสมบัติทางเทคนิคและสมบัติทางกายภาพของยางที่คัดตามวิธีการคัดยางแผ่นดิบ ที่จำหน่ายผ่านตลาดกลางยางพารา หาดใหญ่ ทำการศึกษาระหว่างปี 2538 - 2539 โดยส่วนที่ 1 ใช้วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างแผ่นดิบที่คัดชั้นคุณภาพ 1, 2 และ 3 สัปดาห์ละครั้ง นำมาอบแห้ง แล้วทดสอบสมบัติยางดิบ สมบัติการคงรูป และสมบัติยางคงรูปแล้ว ส่วนที่ 2 ใช้วิธีสุ่มเก็บตัวอย่างยางแผ่นดิบคุณภาพ 1, 2 , 3 และคละ ศึกษาลักษณะทั่วไป เช่น ขนาดแผ่น ความหนา นำเข้ารมควัน แล้วคัดแยกชั้นเป็นยางแผ่นรมควันชั้นต่าง ๆ วัดสมบัติยางดิบ สมบัติการคงรูป และสมบัติยางคงรูปแล้ว ผลการทดลองพบว่ายางแผ่นดิบคุณภาพ 1 , 2 และ 3 มีแนวโน้มว่าสมบัติทางเทคนิคทั้งสมบัติยางดิบ สมบัติการคงรูป และสมบัติยางคงรูปใกล้เคียงกัน อยู่ในระดับดี - ดีมาก การจัดชั้นยางแผ่นดิบตามเกณฑ์ของสถาบันวิจัยยางสามารถจำแนกลักษณะทั่วไป เช่น ขนาดแผ่น ความชื้น และความหนาได้ การใช้สายตาจำแนกเป็นข้อจำกัดที่จะจำแนกยางแผ่นดิบให้สอดคล้องกับสมบัติทางเทคนิคได้ การคัดแยกยางแผ่นดิบนี้พบว่าค่อนข้างสอดคล้องกับการจัดชั้นยางแผ่นคมควันส่วนหนึ่ง และมีความแปรปรวนในการคัดแยกอยู่บ้าง คุณภาพโดยรวมของยางแผ่นดิบที่จำหน่ายผ่านตลาดกลางยางพาราหาดใหญ่ มีคุณภาพดี - ดีมาก
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาสมบัติทางเทคนิคยางแผ่นดิบคุณภาพชั้นต่าง ๆ จากตลาดกลางยางพารา หาดใหญ่
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation กลุ่มวิจัยยางพารา การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน การวิจัยและพัฒนาโรงอบแห้งยางแผ่นดิบ วิจัยคุณภาพยางที่เข้าสู่ตลาดกลางและเครือข่าย ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการตัดสินใจผลิตยางแผ่นคุณภาพดีของสมาชิกกลุ่มปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นและขายยางในจังหวัดปัตตานี การพัฒนาการให้บริการตลาดกลางยางพาราตามระบบการบริหารงานคุณภาพ โครงการศึกษาศักยภาพตลาดกลางยางพารา ระบบโครงข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยางพาราของจังหวัดพิษณุโลกในระดับนานาชาติ การพัฒนาระบบตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา ประเมินความสำเร็จตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก