สืบค้นงานวิจัย
การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ
กฤษณา สุดทะสาร - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ
ชื่อเรื่อง (EN): Survey on quality variation of Hom Mali rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: กฤษณา สุดทะสาร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Grissana Sudtasarn
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ (EN): In 2012, surveys were conducted in both the northeast and the upper north of Thailand from seed sources, farmer fields, local mills and rice exporters. Samples were analyzed for grain physical and chemical quality, including a content of 2-Acetyl-1-Pyrroline (2AP). Soil samples were collected from farmer fields and analyzed for soil texture, pH, nutrients and organic matters. The results showed that both physical and chemical qualities of all samples met the standard for Thai Hom Mali rice. The 2AP contents of those samples from seed sources in the northeast were between 1.98-9.42 ppm while the samples from farmer fields were between 1.14-11.84 ppm. The 2AP contents of those samples from mills were between 0.86-7.2 ppm for the upper north, those of seed sources were between 1.67-2.52 ppm. For export rice, 2AP content were between 0.03-3.70 ppm. The analysis of variables affecting the content of 2AP using a partial least square regression (PLS) showed that P, OM and Zn were the top 3 factors relating to the content of 2AP in the samples. The other variables that might have negative effects on the content of 2AP were Cu, Fe and pH
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328835
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสำรวจความแปรปรวนของคุณภาพข้าวหอมมะลิ
กรมการข้าว
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม ผลกระทบของความร้อนที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมไทย ผลของการใช้รังสีแกมมาต่อคุณภาพของข้าว การผลิต การตลาดและการปรับปรุงคุณภาพข้าวหอมมะลิโครงการเร่งรัดการผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2539/2540 จังหวัดศรีสะเกษ การแข่งขันระหว่างข้าวกับวัชพืชจากการใส่ปุ๋ยรองพื้นระยะเวลาต่างๆ ในนาหว่านข้าวแห้ง

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก