สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. ในถั่วพุ่มพันธุ์ มมส.1
ธิติพร โคตรชา - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. ในถั่วพุ่มพันธุ์ มมส.1
ชื่อเรื่อง (EN): Efficacy of crude plant extracts for controlling of Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. in Cowpea variety MSU1
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธิติพร โคตรชา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากพืช 7 ชนิด คือ กระเทียม ข่า ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม สะเดา ผักแพว และผักแขยง ที่สกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิดคือ เอทานอล อะซิโตน และเฮกเซน ที่ระดับความเข้มข้น 10,000 20,000 30,000 40,000 และ 50,000 ppm กับชุดควบคุมคือ น้ำกลั่น และสารเคมี Captan 1,000 ppm ในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. ในถั่วพุ่มพันธุ์ มมส.1 ในห้องปฏิบัติการ โดยวิธี poisoned food technique วางแผนการทดลองแบบ Factorial in Completely Random Design จำนวน 4 ซ้ำ ผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากข่าและขมิ้นชันที่สกัดด้วยอะซิโตน สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. aphanidermatum ได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามสารสกัดจากพืชทดสอบทั้ง 7 ชนิด สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อราชนิดนี้ได้ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ตัวทำละลาย และระดับความเข้มข้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=32.pdf&id=489&keeptrack=10
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชในการควบคุมโรคที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum (Edson) Fitzp. ในถั่วพุ่มพันธุ์ มมส.1
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthore spp. และโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus lignosus ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสดต่อการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าวในระบบอินทรีย์ ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จากแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 20W1 ในการควบคุมโรคใบจุดคะน้าสาเหตุจากเชื้อรา Alternaria brassicicola การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ ติดต่อผ่านทางวัสดุปลูกในเมล็ดพืชเศรษฐกิจ การสำรวจ รวบรวมและประเมินประสิทธิภาพเชื้อราในดินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อการควบคุม การพัฒนาแนวทางในการควบคุมโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันที่เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ganoderma spp. การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชที่ติดต่อผ่านทางวัสดุปลูกในเมล็ดพืชเศรษฐกิจ (ระยะที่ 1) ความรุนแรงในการก่อโรคและพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของเชื้อรา Beauveria bassiana สายพันธุ์ท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากอาหารเทียมและวัสดุเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชอย่างยั่งยืน การถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันและการควบคุมโรคในการเลี้ยงปลานิล การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการกำจัดเชื้อราสาเหตุโรคพืช

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก