สืบค้นงานวิจัย
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
วิจิตรา แดงปรก - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
ชื่อเรื่อง (EN): Bioactive ingredients extraction and food product development for elderly from Cordyceps militaris
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิจิตรา แดงปรก
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wichitra Daendprok
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: มงคล ถิรบุญยานนท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Mongkol Thirabunyanon
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) จัดเป็นเห็ดเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่ง สามารถเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการได้ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสกัดและศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของโปรตีนสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง โดยศึกษาระยะเวลาในการสกัดที่ 2, 4, 6 และ 8 ชั่วโมง ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์เข้มข้น 50 มิลลิโมลาร์, pH 7.4 อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อัตราส่วนของวัตถุดิบต่อสารละลายเท่ากับ 1: 10 (น้ำหนัก/ปริมาตร; กรัม/มิลลิลิตร) ผลการวิจัยพบว่าโปรตีนสกัดจากเห็ดถั่งเช่าสีทองมีความสามารถในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยสามารถจับกับอนุมูลอิสระชนิด DPPH, ABTS, ไฮดรอกซิล และซูเปอร์ออกไซด์ สามารถจับกับเฟอรัส สามารถรีดิวซ์เฟอริก และสามารถย่อยสลายไฟบริน ตัวอย่างที่สกัดนาน 4 ชั่วโมง มีความสามารถในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงที่สุด (p<0.05) งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าสารสกัดโปรตีนจากเห็ดถั่งเช่าสีทองมีศักยภาพในการใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
บทคัดย่อ (EN): Cordyceps militaris is a health-promoting mushroom that can be cultivated in laboratory. The purpose of this study was to extract and evaluate the bioactive activity in vitro of proteins extracted from Cordyceps militaris. The extraction times of 2, 4, 6 and 8 hours were investigated. The samples were extracted using 50 mM sodium phosphate buffer solution, pH 7.4 at 4 ?C with the ratio of solid: liquid at 1: 10 (weight/volume; g/ml). The results showed the Cordyceps militaris protein extracts had the bioactive activities, i.e., free radical scavenging of DPPH, ABTS, hydroxyl and superoxide, ferrous-chelating, ferric reducing and fibrinolytic activities. The highest bioactive activity was found in the protein sample with 4 h extraction time (p<0.05). This work revealed that Cordyceps militaris protein extracts possessed potential bioactive activity in vitro, suggesting potential for use of Cordyceps militaris protein extract as a natural bioactive compounds.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-62-01-007.2
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 437,300
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
เอกสารแนบ: http://mdc.library.mju.ac.th/research/2564/wichittra_daengprok_2563/fulltext.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2562
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุจากเห็ดถั่งเช่าสีทอง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2563
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากลำไย ประสิทธิภาพของสารออกฤทธิ์ทางยาจากเห็ดถั่งเช่าสีทองต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และการต้านโรคมะเร็งในเซลล์เพาะเลี้ยงและในหนูขาวหนูขาว การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง การใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าความต่างศักย์สูงกระตุ้นเป็นจังหวะเพื่อเตรียมขั้นต้นในการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากต้นอ่อนข้าวก่ำเพื่อป้องมะเร็งและการเสื่อมของเซลล์ประสาท ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะไฟจีน การวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาประสิทธิภาพกระบวนการสกัดกากกาแฟและประสิทธิภาพในการบับยั้งเอนไซม์ Acetylcholinesterase (AChE) ของสารสกัดจากการกาแฟเทียบกับกรกคาเฟอิกบริสุทธิ์เพื่อนำไปผลิตชาจากการกกาแฟสำหรับผู้สูงอายุ ผักสดอ่อนนุ่มสำหรับผู้สูงอายุ การเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองให้มีสารออกฤทธิ์ทางยาสูงและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและหรือบำบัดรักษาโรคในเชิงพาณิชย์ แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารในจังหวัดเชียงใหม่สู่การค้าระดับประเทศ(กรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีระดับต่ำกว่า 3 ดาว)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก