สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างเนื้อไม้ยางพารา
สมจินตนา รูเดอร์แมน - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างเนื้อไม้ยางพารา
ชื่อเรื่อง (EN): Development of Molecular Markers Involved in Hevea’s Wood Formation
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมจินตนา รูเดอร์แมน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการโคลนยีนจำนวน 4 ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อไม้ คือ ยีนซูโครสซินเทส (Sucrose synthase: SuSY) ยีนเซลลูโลสซินเทส (Cellulose synthase: CeSA) ยีน 4-Coumarate:CoA ligase (4-CL) และยีน Expansin โดยใช้ degenerate primers ที่ออกแบบมาจาก sequences ของยีนเหล่านี้ที่มีรายงานจากพืชชนิดอื่นๆ ทำการโคลนยีนแบบ Partial ยกเว้นยีน Expansin เป็นการโคลนแบบ Full length จากนั้นนำ sequences ของยีนที่โคลนได้จากยางพาราทั้ง 4 ยีน ไปออกแบบ specific primers เพื่อทดสอบการแสดงออก (expression) ของยีนดังกล่าวกับต้นยางลูกผสมอายุ 4.5 ปี นอกจากนี้ได้นำตัวอย่างกิ่งของต้นยางดังกล่าวไปวิเคราะห์ปริมาณ เซลลูโลส ลิกนิน และ เฮมิเซลลูโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเนื้อไม้ ผลจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์การแสดงออกของยีนในส่วนลำต้นและกิ่งของต้นยางลูกผสม พบว่าทั้ง 4 ยีนมีความสัมพันธ์น้อยมากระหว่างอัตราการแสงออกของยีนกับขนาดของลำต้น และขนาดของกิ่ง อย่างไรก็ตามการแสดงออกของยีน expansin มีความสัมพันธ์ทางบวกกับขนาดของกิ่ง (46%) และลำต้น (0.13 %) ส่วนการแสดงออกของยีน 4-CL, SuSY และCeSA มีความสัมพันธ์กันในทางลบกับขนาดของกิ่ง (18, 53 และ 13 %) นั่นคือกิ่งขนาดใหญ่มีการแสดงออกของยีนต่ำกว่ากิ่งขนาดเล็ก ผลการวิเคราะห์อัตราการแสดงออกของยีนต่างๆและองค์ประกอบเนื้อไม้ในส่วนกิ่งพบว่าการแสงออกของยีน Expansin มีความสัมพันธ์ทางลบกับปริมาณ Hemi-cellulose (30%) และปริมาณลิกนิน (6%) แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณ Cellulose (8%) การแสงออกของยีน 4-CL มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณ Cellulose (52%) และ Lignin (49%) และมีความสัมพันธ์กันในทางลบกับ Hemi-cellulose (63%) การแสงออกของยีน SuSY มีความสัมพันธ์ทางลบกับ Hemi-cellulose (34%) และ Lignin (18%) แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ Cellulose (50%) ยีน CeSA มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ Cellulose (46%) และ Lignin (57%) แต่มีความสัมพันธ์กันในทางลบกับ Hemi-cellulose (67%) สรุปได้ว่าการแสงออกของยีนทั้ง 4 ยีนมีความสัมพันธ์กันน้อยมากกับขนาดของลำต้น ซึ่งในการคัดเลือกการเจริญเติบโตสามารถคัดเลือกได้โดยใช้ลักษณะทางสรีระของต้นได้โดยตรง เช่น วัดขนาดต้นและอัตราการเจริญเติบโตของต้น แต่ถ้าจะคัดเลือกถึงคุณภาพของเนื้อไม้ก็อาจใช้การแสดงออกของยีนมาช่วยในการคัดเลือก กล่าวคืออาจเป็นไปได้ที่จะคัดเลือกพันธุ์ที่มีคุณภาพไม้ดีคือมีปริมาณเซลลูโลสและลิกนินสูงโดยใช้การแสดงออกของยีน 4-CL ร่วมกับ CeSA เนื่องจากยีนทั้ง 2 ตัวนี้มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับคุณภาพของไม้ ฉะนั้นจุดประสงค์ในการคัดเลือกพันธุ์เพื่อเนื้อไม้ในอนาคตอาจจะต้องระบุกลุ่มพันธุ์เช่น พันธุ์โตไว (แต่คุณภาพไม้อาจไม่ดีนัก) พันธุ์คุณภาพไม้ดี (ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น มีเนื้อไม้แข็งแรงกว่า ทำให้ทนแล้งได้ดีกว่าและยังลดโอกาสการเข้าทำลายของเชื้อรา) เป็นต้น
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างเนื้อไม้ยางพารา
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน กลุ่มวิจัยยางพารา การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของยีนที่ควบคุมลักษณะการเจริญเติบโตของต้นและคุณสมบัติของเนื้อไม้ และทำ Genotyping การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation การอัดยางธรรมชาติเข้าในเนื้อไม้เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของไม้ยางพารา2 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความต้านทานเชื้อ Corynespora ในยางพารา โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับความต้านทานเชื้อ Phytophthora ในยางพารา การศึกษาการอัดโมเลกุลยางธรรมชาติเข้าไปในเนื้อไม้เพื่อปรับปรุงคุณภาพไม้ยางพารา การวิจัยและพัฒนาไม้ยางพารา โครงการวิจัยการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตจากพันธุกรรมของยางพารา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก