สืบค้นงานวิจัย
ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ
พนอจิต นิติสุข - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อเรื่อง: ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Extraction and Thermal Processing on Antioxidants in Anthocyanin Powder Process from Black Glutinous Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พนอจิต นิติสุข
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาการสกัดแอนโทซยานิน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาวิธีการสกัด แอนโทชัยยานินในข้าวเหนียวดำที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเหนียวดำชนิดผง ศึกษาผลของ กระบวนการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่าง ๆ ในแอนโทซัยยานินชนิดผงจาก ข้าวเหนียวดำ และศึกษาระยะเวลาการเก็บรักษาของผงแอนโทซัยยานินผลต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพมีทั้งหมด 3 วิธี คือ การสกัดโดยใช้น้ำเป็นตัวสกัด การสกัดโดยใช้สารละลายอินทรีย์เป็นตัว สกัด และการสกัดโดยการขัดรำ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบว่า โดยการสกัดโดยใช้น้ำเป็นตัวสกัด ให้ค่าคุณภาพของผงแอนโทชัยยานินไม่แตกต่างกับการใช้ สารละลายอินทรีย์ในการสกัด ผลของการทำแห้งทั้ง 5 วิธีคือ การทำแห้งแบบลูกกลิ้งคู่ที่ อุณหภูมิ 120, 130 และ 140 องศาเซลเซียส การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryjing) และการทำแห้ง แบบสุญญากาศ มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p<0.05) พบว่าการสกัดโดยใช้น้ำ และทำแห้งแบบ ลูกกลิ้งคู่ที่อุณหภูมิ 120, 130 และ 140 องศาเซลเซียส ให้ค่าคุณภาพด้านสีแดง ปริมาณ แอนโท ซัยยานิน และฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่แตกต่างกับการสารละลายละลาย อินทรีย์ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษาพบว่า อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา ที่แตกต่างกันคือ 25 35 และ 45 องศาเซลเซียส มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยพบว่าที่การเก็บรักษา ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่ทีการใช้ความร้อนในการสกัด 120 องศาเซลเชียส ค่าคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
บทคัดย่อ (EN): Studies, extraction, anthocyanin. Its purpose is To study the extraction in the anthocyanin powder from glutinous rice to produce. Effect of thermal processing on the antioxidant content of various subsets anthocyanin from glutinous rice powder. And duration of storage of the powder anthocyanin affect physicochemical properties with all three methods of extraction using water as the extraction. Extraction solvent is extracted. And extracted by grinding dance. The difference was statistically significant (p <0.05) were found by extraction using water as the extraction. The quality of the powder Anthony subsets no difference in the use of organic solvents for extraction. Effects of drying methods and 5 roller drying at 120, 130 and 140 degrees Celsius and freeze-dried (Freeze Drying) and dried under vacuum. A statistically significant difference (p <0.05) showed that water extraction. And roller drying at 120, 130 and 140 ? C, the quality of the red anthocyanin and the effect of antioxidants is no different to the solution of an organic solvent. Quality during storage were found. Temperature in storage. The difference is 25, 35 and 45 degrees C, the effect on the quality of the product. It was found that storage at 25 ? C using the heat to 120 degrees Celsius, the quality of the product is extracted with minimal changes.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของกระบวนการสกัดและการให้ความร้อนต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตแอนโทซัยยานินชนิดผงจากข้าวเหนียวดำ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30 กันยายน 2556
เอกสารแนบ 1
การศึกษาอิทธิพลของความร้อน ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของพืชผักไทยบางชนิด พันธุกรรมของการสังเคราะห์สารแอนโธไซยานินในข้าวเหนียวดำ (Oryza sativa L. indica) การศึกษาคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในพลอพอริส การใช้แสงอัลตราไวโอเลตเพื่อกระตุ้นความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อนทานตะวัน กิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้กินได้ 15 ชนิด ในจังหวัดมหาสารคาม การศึกษาปริมาณสารฟินอลลิกส์ทั้งหมด สมบัติในการต้านอนุมูลอิสระและสารสำคัญในสารสกัดหยาบจากหนอนตายหยาก การวิเคราะห์สาร caffeic acid phenethyl ester (CAPE)ในสารสกัดพลอพอลิสและฤทธิ์ในการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลักษณะทางการเกษตรและปริมาณแอนโทไซยานินในประชากรลูกผสมกลับ (BC2F2) ของข้าวเหนียวดำ ฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์และอนุมูลอิสระของสารประกอบฟินอลิคจากข้าวและมังคุด การเก็บกักสารต้านอนุมูลอิสระจากสาหร่ายเตาในรูปแบบอนุภาคไขมันแข็งขนาดนาโนเพื่อใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก