สืบค้นงานวิจัย
การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สมศักดิ์ รุ่งทองใบสุรีย์, สุภัทรา อุไรวรรณ์, คงภพ อำพลศักดิ์, ฤทธิกร ศรแก้ว - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง (EN): Response on within-family selection for increasing growth of giant freshwater prawn(Macrobachium rosenbergii, de Man) cultured in Buriram Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานของไม้น ามวกเหล็กจากธรรมชาติ ได้แก่ จ.สระบุรี จ.ตราด และ จ.กระบี่ เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของไม้น าใบพายมวกเหล็กในห้องเพาะเลีhยงเนื อเยื่อ เป็นเวลา โดยเลี ยงเนื่อเยื่อในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติบสารควบคุมการเจริญเติบโต ชนิด BAเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ NAA เข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นนำต้นอ่อนที่สมบูรณ์และมีรากออกเลี ยงในสภาพโรงเรือนแบบไร้ดินเป็นระยะเวลา 5 เดือน พบว่าไม้น าใบพายมวกเหล็กจากแหล่งจังหวัดสระบุรี มีการเจริญเติบโตเพิ่มจ านวนยอดได้มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P<0.05) ทั้งในสภาพห้องเพาะเลี ยงเนื อเยื่อและในสภาพโรงเรือน มีจ านวนยอด เท่ากับ 5.72?2.039 และ2.08?0.772 ต้น ตามล าดับ ใบสีน าตาลอมแดง และใบมีความกว้างมากกว่าไม้น าจากแหล่งอื่นๆ ไม้น้ำจากแหล่งดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งต้นพันธุ์เพื่อการผลิตไม้น าเชิงพานิชย์ ค้าส้าคัญ : ไม้น าใบพายมวกเหล็ก, การเจริญเติบโต, ลักษณะทางสัณฐาน
บทคัดย่อ (EN): The aims of this study was to compared growth and morphology of Cryptocoryne balansae among 3 location including Saraburi, Trat and Krabi province under tissue culture and hydroponic system. The plantlets were grown on semi-solid MS media containing growth regulators BA and NAA at 3.0 and 0.5 mg/l, respectively. The young plants that had theirs root were culture under hydroponic system for 5 months. The number of young plants which were regenerated were statistical different (P <0.05). Plant from Saraburi Province were highest number of regenerated plant under both tussue culture (5.72 ? 2.039) and hydroponic system (2.08 ? 0.772). Leaf color and morphology of Saraburi Province were red-brown and the leaf wide were highest. Result from this study suggest plants from Saraburi Province are appropriate for the source of broodstocks to produce mass production. Key words: Cryptocoryne balansae, Growth, Morphological
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การตอบสนองการคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตในกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง ณ จังหวัดบุรีรัมย์
กรมประมง
30 กันยายน 2555
กรมประมง
การคัดเลือกแบบภายในครอบครัวเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานิลจิตรลดา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การจัดการพ่อแม่พันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มผลผลิต การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการใช้สารสกัดขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโต พยาธิสภาพเนื้อเยื่อ และการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะในกุ้งก้ามกราม การตอบสนองการคัดเลือกเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของปลานวลจันทร์เทศรุ่นที่ 2 การใช้ microsatellite เป็นเครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก heterosis ของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่เนื้อลูกผสมพื้นเมือง ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ปลาหมอไทยเพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโต การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของไม้ผล

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก