สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
กมลฉัตร กล่อมอิ่ม, กมลฉัตร กล่อมอิ่ม - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง (EN): To educating with creating behavior of phetchabun rajabhat university’s students as values ,knowledge ,loyalty and discipline to conduct
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: บทคัดย่อ งานวิจัยนี้นำเสนอศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการได้แก่ 1 ) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( 2 ) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกสาขา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปีการศึกษา 2556 คณะครุศาสตร์ จำนวน 366 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พฤติกรรมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปและแบบสอบถามระดับพฤติกรรม จำนวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 มีจำนวน 5 ข้อ ตอนที่ 2 ความซื่อสัตย์ จำนวน 20 ข้อ ด้านใฝ่หาความรู้ จำนวน 20 ข้อ ด้านความมีระเบียบวินัย จำนวน 20 ข้อ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ผลการศึกษาเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสม มาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x ? = 4.11 ,SD.= 0.27 ) และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบพบว่าความซื่อสัตย์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.16 ,SD.= 0.25 ) ด้านใฝ่หาความรู้ของนักศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.05 ,SD.= 0.29 ) ด้านความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (x ? = 4.12 ,SD.= 0.28 ) 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จำแนกตาม สาขา สรุปได้ดังนี้ 1 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับพฤติกรรมการสร้างค่านิยม ความซื่อสัตย์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 2 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับ พฤติกรรม ด้านใฝ่หาความรู้ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( 3 ) จำแนกตามสาขา พบว่า ระดับพฤติกรรม ด้านความมีระเบียบวินัย มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บทคัดย่อ (EN): This study presented to educate the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University. The purpose were 1) to educate the component of creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University, 2) to compare the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University by category major. Participants are students in the semester of academic year 2013 at Petchabun Rajabhat University for 366 persons by Purposive Sampling. The variables are the creation of behaviors with values, loyalty, learning and discipline. The instrument of this research by using general informative questionnaire and the level of behaviors questionnaire for each, they have two parts. The first part has 5 items and the second part has 20 items. Besides, it has the learning test for knowledge with 20 items, and the discipline test with 20 items. The results of this research were. 1. The results of this study of the behaviors with creating values, loyalty, learning and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University were found that all of those are much deserved with the average resulted (x ? = 4.11,SD.= 0.27) , and to consider each component to result that the loyalty (( x) ?= 4.16,S.D = 0.25 ),learning for knowledge (x ?= 4.05,S.D = 0.29 ) and discipline ( x ?= 4.12,S.D = 0.28) for the students of the Faculty of Education, the overall were very good. 2. The results of the comparison behaviors with creating values, loyalty, learning for knowledge and discipline for students of the Faculty of Education at Phetchabun Rajabhat University by category major were (1) To categorize with major resulted that the level behavior with creating values, loyalty, learning for knowledge and discipline were different by indicating the statistic implicative outcome at 0.5. (2) To categorize with major found that the level of learning for knowledge was different by indicating the statistic implicative outcome at 0.5. (3) To categorize with major found that the level of discipline was different by indicating the statistic implicative outcome at 0.5.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาพฤติกรรมการสร้างค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ด้านใฝ่หาความรู้ ด้านความมีระเบียบวินัย สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2558
การค้นหาและศึกษาการทำงานของยีนสร้างเอนไซม์ restriction-modification ที่ยังไม่สามารถตรวจพบได้ในจีโนมของ Spirulina เพื่อใช้นำมาใช้ประโยชน์สำหรับงานวิจัยทางด้านอณูชีววิทยา (ระยะที่ 2) รายงานวิจัย เรื่อง คู่มือการจัดการด้านการผลิตสำหรับธุรกิจขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัข การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) การพัฒนาระบบส่งข้อเสนอโครงงานวิจัยสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบสำหรับสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ระยะที่ 2 ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม การใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกันพัฒนาความสามารถในการดำเนินการงานวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดบันทึกค่าอุณหภูมิในโรงเรือนปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ หกช่องสัญญาณควบคุม สำหรับงานวิจัยด้านการเกษตร แผนงานวิจัยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากหม่อนไหม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก