สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะขาม: กรณีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์ - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะขาม: กรณีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เฉลิมภัทร พงศ์อาจารย์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาสถานภาพการผลิตและสถานภาพทางการตลาดมะขามในจังหวัดเพชรบูรณ์และพิษณุโลก 2. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตมะขาม 3. เพื่อวิเคราะห์ระบบการตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับมะขามจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะขาม: กรณีจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 ธันวาคม 2560
การเพิ่มผลผลิตและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูฝนและฤดูแล้ง : กรณีศึกษาจากจังหวัดพิษณุโลก อนุกรมวิธานและการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ Podostemaceae ในจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ศักยภาพชีวมวลของวัชพืช ในพื้นที่ลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทางเลือกและการผลิตไบโอเอทานอล ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประเภทการผลิตปัจจัยการผลิต ในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การศึกษาห่วงโซ่อุปทานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้เพื่อการส่งออก : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก การพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำพริกแกงชุมชนบ้านทอน – อม อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การวิจัยการผลิตไพลแบบบูรณาการ รูปแบบการตลาดที่เหมาะสมในการจำแนกปุ๋ยหมักของชุมชน การศึกษาผลในเชิงเศรษฐกิจของการผลิตลำไยนอกฤดูกาลผลิต สถานภาพการผลิตและการตลาดสุราแช่พื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก