สืบค้นงานวิจัย
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
โสภิต แก้วชนะ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ชื่อเรื่อง (EN): Variation of Water Quality in Bueng Kong Long, Nong Khai Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสภิต แก้วชนะ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sopit Kaewchana
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ: คุณภาพน้ำ บึงโขงหลง
คำสำคัญ (EN): water quality, Bueng Kong Long
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย ทั้งทางด้านกายภาพและเคมีของน้ำดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ รวม 4 ครั้ง คือในเดือนธันวาคม 2552 (ระดับน้ำกำลังลง) เดือนมีนาคม (ระดับน้ำน้อย) เดือนมิถุนายน (ระดับน้ำกำลังขึ้น) และเดือนกันยายน 2553 (ระดับน้ำมาก) จำนวน 8 จุดสำรวจ นำข้อมูลคุณภาพน้ำที่ได้มาวิเคราะห์ระดับเกณฑ์คุณภาพน้ำและการเปลี่ยนแปลงในรอบปี ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิน้ำในบึงโขงหลงมีค่าอยู่ในช่วง 24.30-30.95 องศาเซลเซียส ความโปร่งแสงอยู่ในช่วง 30-275 เซนติเมตร ความนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง 13.10-27.85 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ความขุ่นของน้ำอยู่ในช่วง 0-32.50 FTU ออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในช่วง 1.60-10.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในช่วง 5.95-7.60 ความเป็นด่างและความกระด้างอยู่ในช่วง 7.5-16.0 และ 9.0-55.0 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต ตามลำดับ คาร์บอนไดออกไซด์อิสระอยู่ในช่วง 2.0-21.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟตอยู่ในช่วง 0.016-0.058 มิลลิกรัมต่อลิตร ฟอสฟอรัสทั้งหมด อยู่ในช่วง 0.012-0.089 มิลลิกรัมต่อลิตร แอมโมเนียไนโตรเจนอยู่ในช่วง 0.008-0.126 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจนทั้งหมดอยู่ในช่วง 0.051-1.205 มิลลิกรัมต่อลิตร และคลอโรฟิลล์ เอ อยู่ในช่วง 2.89-53.42 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จากผลการศึกษาบ่งบอกว่าคุณภาพน้ำโดยรวมในบึงโขงหลงยังมีคุณภาพดี เนื่องจากคุณภาพน้ำโดยทั่วไปยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สัตว์น้ำสามารถอยู่อาศัยได้ดี แต่ก็พบว่ามีค่าดัชนีคุณภาพน้ำบางประการ ได้แก่ ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และออร์โธฟอสเฟต ที่มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย และค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง และความนำไฟฟ้ามีค่าค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในบางช่วงเวลาและบางจุดสำรวจ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ การดำรงชีวิตของสัตว์น้ำและอาจเกิดมลภาวะได้ในอนาคต สำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง พบมีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีที่ค่อนข้างชัดเจน ได้แก่ อุณหภูมิน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเป็นด่าง ความกระด้าง ออร์โธฟอสเฟต ฟอสฟอรัสทั้งหมด และคลอโรฟิลล์เอ
บทคัดย่อ (EN): Study on physical and chemical characteristic of water quality in Bueng Kong Long was conducted in December 2009, March, June and September 2010 by collecting water samples from 8 stations and 4 periods in Bueng Kong Long. Water quality data was analyzed to determined its condition and variation in the reservoir on one year round. The results showed that in the range values of general water quality condition in the reservoir were water temperature about 24.30 to 30.90 o C, transparency 30.0 to 275.0 cm, turbidity 0 to 32.50 FTU, Conductivity 13.10 to 27.85 µS/cm, pH 5.95 to 7.60, dissolved oxygen 1.60 to 10.20 mg/l, and free carbon dioxide 2.0 to 21.0 mg/l. For the soluble condition, alkalinity and hardness were ranging from 7.5 to 16.0 and 9.0 to 55.0 mg/l as CaCO3, respectively. On the nutrient condition, ammonia nitrogen was found about 0.008 to 0.126 mg/l, total nitrogen 0.051 to 1.205 mg/l, orthophosphate 0.01 to 0.19 mg/l, total phosphorus 0.021 to 0.089 mg/l and chlorophyll-a 2.89 to 53.42 mg/m3. The result of the study showed that almost all of those water quality parameters were determined in normal level of natural water quality standard. Except for ammonia nitrogen and orthophosphate which had been found above the standard values and parameter of alkalinity, hardness and conductivity below the standard values in some station and period. Water quality variation among seasons were also obviously observed in parameters of water temperature, pH, alkalinity, hardness, orthophosphate, total phosphorus and chlorophyll-a.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: ทรัพยากรประมง
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: ารประเมินทรัพยากรประมง เศรษฐกิจสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 53-0582-53034-001
ชื่อแหล่งทุน: กรมประมง
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 53-0582-53034-001
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20200625125821_new.pdf
พื้นที่ดำเนินการ: บีงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: ตค.2552-กย.2554
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2553
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร)
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
กรมประมง
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงโขงหลง จังหวัดหนองคาย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในบึงบอระเพ็ด การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในแม่น้ำตาปี การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น คุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำกับแผนการส่งน้ำเพื่อการเกษตร กรณีศึกษา : โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวไทยตอนใน การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของพื้นที่รอบทางน้ำธรรมชาติที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก