สืบค้นงานวิจัย
ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
โสภณ ชินเวโรจน์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง (EN): Benefit and Quality of Ruzi Grass Seed Production By Small Scale Farmers in Khonkaen
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสภณ ชินเวโรจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sopon Chinvaroj
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จังหวัดขอนแก่นมีสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศเหมาะสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ สภาพพื้นที่มีที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงอยู่จำนวนมาก ปริมาณน้ำฝนเพียงพอให้ต้นหญ้ารูซี่เจริญเติบโตได้ดี และช่วงเก็บเกี่ยวฝนไม่ตก มีการเพาะปลูก 2532/33 มีเกษตรกรสมัครเป็นสมาชิกผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จำนวน 455 ราย การศึกษาครั้งนี้ทำเฉพาะที่ บ้านหนองแวง และบ้านหนองจิก ซึ่งมีสมาชิก 280 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 จากยอดสมาชิกทั้งจังหวัด สุ่มสัมภาษณ์รายได้, ค่าใช้จ่ายและเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์จากเกษตรกรจำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนสมาชิกทั้ง 2 หมู่บ้าน ผลการสัมภาษณ์พบว่าเกษตรกรปลูกหญ้ารูซี่เฉลี่ยรายละ 2.92 ไร่ ได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 196.68 กิโลกรัม/ราย คิดเป็นเงินรายได้เฉลี่ย 9,659.07 บาท/ราย มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 4,807.87 บาท/ราย ได้กำไรสุทธิเฉลี่ย 4,827.20 บาท/รายเกษตรกรขายเมล็ดพันธุ์ให้กรมปศุสัตว์เฉลี่ยรายละ 147.18 กิโลกรัม ที่เหลือเฉลี่ย 44.14 กก.ขายให้พ่อค้า และเก็บบางส่วนไว้ทำพันธุ์ ในพื้นที่ 1 ไร่ เฉลี่ยแล้วเกษตรกรได้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ 67.40 กิโลกรัม รายได้ 3,322.67 บาท ค่าใช้จ่าย 1,668.27 บาท กำไรสุทธิ 1,654.40 บาท และคิดเป็นต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.75 บาท เกษตรกรจึงมีความต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่เพิ่มขึ้น มีอุปสรรคที่งบประมาณการรับซื้อของกรมปศุสัตว์มีจำนวนจำกัด แต่ก็มีแนวโน้มที่เกษตรกรจะผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จำหน่ายให้แก่พ่อค้าเอกชนเพิ่มมากขึ้น ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับให้เกษตรกรปลูกเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ประมาณ 2 –3 ไร่/ราย ทำให้ผลผลิตต่อไร่สูง และเป็นการกระจายรายได้ไปสู่เกษตรกรรายย่อย คุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่จากการตรวจสอบพบว่า เมล็ดพันธุ์มีค่าเฉลี่ยของความบริสุทธิ์ 97.08 % น้ำหนัก 1,000 เมล็ด 7.02 กรัม ความมีชีวิต 93.03 % แสดงว่าเกษตรกรทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ได้ดีมาก และเมล็ดสมบูรณ์น้ำหนักดี มีความงอก 51.17 % จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และความชื้น 10.30 % สูงไปเล็กน้อย
บทคัดย่อ (EN): There are 455 farmers in Khonkaen who has been the members of DLD grass seed production. In 1989 – 1990 the twenty nine members about 10% of the member at Ban Nongwang and Ban Nongjik were randomed to interview. Theresults were shown that the small scale farmers planted ruzi grass 2.92 rai/farmer and get the seeds 196.68 kg./farmer. The income from ruzi grass seed prodution was 9,695.07 baht/farmer and 3,322.67 baht/rai. The cost was 4,867.07 baht/farmer, 1,668.27 baht/rai and 24.75 baht/kg. The net profit was 4,827.20 baht/farmer and 1,654.40 baht/rai. The yield of ruzi grass seed production by small scale farmer was 67.40 kg./rai. The farmers wanted to increasa theproduction hut DLD does not have enough budget to buy. The appropriate area for ruzi grass seed production is 2 – 3 rai/farmer. Seed quality was 97.08 % purity, 7.02 grass for 1000 seeds weight, 93.03% tetrazolium test, 51.17 ~ germination and 10.36% moisture.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2535
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2535
เอกสารแนบ: http://nutrition.dld.go.th/Research%20Report53-55/Research_Knowlage/LIBRARY/LIBRARY3_2535.htm
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองอาหารสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลการตอบแทนและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น
กองอาหารสัตว์
2535
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมปศุสัตว์
หญ้ารูซี่ ลักษณะการออกดอก การเจริญเติบโตและผลผลิตของเมล็ดหญ้ารูซี่ การประเมินค่าพลังงานใช้ประโยชน์ได้ของหญ้ารูซี่ในโคเนื้อ ผลของขนาดเมล็ดที่มีต่อความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ถั่วแลปแลป ผลของวิธีบ่มต่อคุณภาพเมล็ดหญ้ารูซี่ * ลักษณะการใช้เมล็ดพันธุ์พืชของเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ปี 2547 รูปแบบการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ผลของระยะเวลาตัดที่มีต่อผลผลิตเมล็ดหญ้ารูซี่ การชักนำให้เกิด sexual tetraploid ในหญ้ารูซี่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ทนแล้ง ผลของระยะเวลาการตัดปิดแปลงหญ้าที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์หญ้าอะตราตัม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก