สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส. - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
คำสำคัญ:
  1. โซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทราย
  2. สร้างมูลค่าเพิ่ม
หมวดหมู่: TARR::พืช
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย พบว่า ต้นน้ำ ประกอบด้วย 1) บริษัทผลิต/นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) ผู้ประกอบธุรกิจเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวอ้อย และ 4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง กลางน้ำ ธุรกิจที่เกิดจากการนำส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาทำให้เกิดประโยชน์ อาทิ เอทานอล เยื่อกระดาษ ปุ๋ยชีวภาพ และไฟฟ้า และธุรกิจที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ขนม/ลูกอม และผลิตภัณฑ์ยา ปลายน้ำ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด และบริษัทส่งออกที่ผลิตน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวส่งออกไปยังต่างประเทศ
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 0
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
สิทธิในการใช้งาน:
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล
TARR Wordcloud: