สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
มณัญญา คำภีระ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ชื่อเรื่อง (EN): Supply Chain of Sugar Cane
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: มณัญญา คำภีระ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Mananya Kampeera
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: มณัญญา คำภีระ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Mananya Kampeera
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: โซ่อุปทานอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย พบว่า ต้นน้ำ ประกอบด้วย 1) บริษัทผลิต/นำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตร 2) ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3) ผู้ประกอบธุรกิจเพาะปลูก/เก็บเกี่ยวอ้อย และ 4) ผู้ประกอบธุรกิจขนส่ง กลางน้ำ ธุรกิจที่เกิดจากการนำส่วนที่เหลือจากอุตสาหกรรมน้ำตาลมาทำให้เกิดประโยชน์ อาทิ เอทานอล เยื่อกระดาษ ปุ๋ยชีวภาพ และไฟฟ้า และธุรกิจที่ใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม ขนม/ลูกอม และผลิตภัณฑ์ยา ปลายน้ำ บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด และบริษัทส่งออกที่ผลิตน้ำตาลทรายดิบ หรือน้ำตาลทรายขาวส่งออกไปยังต่างประเทศ
บทคัดย่อ (EN): Supply Chain of Sugar Cane
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับชาติ:
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
เลขทะเบียนวิจัยกรม: 1
ชื่อแหล่งทุน: ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: 1
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 0
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: 9 เดือน
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2559
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: Submitted by Admin ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (baac@tarr.arda.or.th) on 2018-05-07T09:24:51Z No. of bitstreams: 1 การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา อ้อยและน้ำตาล.pdf: 169855 bytes, checksum: c37708c154d81ce43f0c3e96dceff85c (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล
ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส.
2560
เปรียบเทียบการใช้ชนิดและปริมาณปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกอ้อยเพื่อเกษตรกรรายย่อยใน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ความถี่ อัตราและช่วงระยะเวลาการให้น้ำสำหรับอ้อยในเขตชลประทานภาคกลาง การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : อ้อยและน้ำตาล การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวเพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่ม การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : กาแฟ การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : สุกร การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ลำไย การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ยางพารา การศึกษาวิจัยสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก