สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อการใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS)
อกนิษฐ เกื้อเผือก - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อการใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS)
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Fishermen’ Attitude towards the installation of Vessel Monitoring System
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อกนิษฐ เกื้อเผือก
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 30,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2557
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาทัศนคติของชาวประมงต่อการใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS)
กรมประมง
31 มีนาคม 2557
เอกสารแนบ 1
กรมประมง
การประยุกต์ใช้ระบบ Vessel Monitoring System (VMS) เพื่อวิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและกิจกรรมทำประมงปลาผิวน้ำทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทัศนคติของชาวประมงต่อมาตรการควบคุมการประมงโป๊ะน้ำตื้นทางฝั่งทะเลอันดามัน การปลดปล่อยและดูดใช้ก๊าซมีเทนของระบบการใช้ที่ดินแบบต่าง ๆ การศึกษาผลได้ของการใช้ระบบซีซีเอสต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย : ศึกษาเฉพาะกรณี ผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในระบบเกษตรลดใช้สารเคมีกับข้าวโพดหวาน การศึกษาระบบการใช้เครื่องเกี่ยวนวดข้าว ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้ำต่อการใช้งานระบบเชื่อมโยงค้าขอกลาง และระบบสนับสนุนใบอนุญาต และใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำในระบบการลดใช้สารเคมีกับปาล์มน้ำมันในดินชุดที่ 14 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทัศนคติของชาวประมงต่อการขยายเขตมาตรการอนุรักษ์ในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก