สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ
โสภณ อุไรชื่น, กนกวรรณ เที่ยงธรรม, วัชรพล ชยประเสริฐ, วิฑูรย์ ใจผ่อง - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ
ชื่อเรื่อง (EN): Development of a hermetic low pressure system for post-harvest rough rice storage
บทคัดย่อ: คณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบควบคุมความดันขึ้นโดยใช้ PLC (programmable logic controller) เพื่อใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ ระบบควบคุมความดันถูกใช้ทำสอบการตายของ Sitophilus zeamais (ด้วงงวงข้าวโพด) ในระดับ lab scale ซึ่งข้อสรุปจากผลการทดลองคือ แมลงช่วงชีวิตไข่มีความต้านทานต่อสภาวะสุญญากาศอย่างมาก และประสิทธิภาพการกำจัดแมลงของวิธีสุญญากาศเพิ่มขึ้นเมื่อความดันลดลงและ/หรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิห้อง ที่ความดัน 500 mmHg ซึ่งเป็นความดันสูงสุดที่ใช้ในการทดลอง ไข่ของ S. zeamais ถูกกำจัดได้หมดภายใน 192 h ที่ความดันทดสอบ 200 และ 300 mmHg ระบบควบคุมความดันสามารถรักษาความดันภายในถุงสุญญากาศขนาด 1.8 m x 2.5 m ซึ่งสร้างจากผ้าคลุมพลาสติก PVC หนา 0.5 mm ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ปั๊มสุญญากาศไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา หากสามารถสร้างโครงสร้างสุญญากาศขนาดใหญ่ที่มีความมิดชิดสูง และสามารถเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับโครงสร้างได้ ระบบควบคุมความดันที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถใช้งานกับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพคณะผู้วิจัยได้ทำการพัฒนาระบบควบคุมความดันขึ้นโดยใช้ PLC (programmable logic controller) เพื่อใช้สำหรับกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ ระบบควบคุมความดันถูกใช้ทำสอบการตายของ Sitophilus zeamais (ด้วงงวงข้าวโพด) ในระดับ lab scale ซึ่งข้อสรุปจากผลการทดลองคือ แมลงช่วงชีวิตไข่มีความต้านทานต่อสภาวะสุญญากาศอย่างมาก และประสิทธิภาพการกำจัดแมลงของวิธีสุญญากาศเพิ่มขึ้นเมื่อความดันลดลงและ/หรืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น ที่อุณหภูมิห้อง ที่ความดัน 500 mmHg ซึ่งเป็นความดันสูงสุดที่ใช้ในการทดลอง ไข่ของ S. zeamais ถูกกำจัดได้หมดภายใน 192 h ที่ความดันทดสอบ 200 และ 300 mmHg ระบบควบคุมความดันสามารถรักษาความดันภายในถุงสุญญากาศขนาด 1.8 m x 2.5 m ซึ่งสร้างจากผ้าคลุมพลาสติก PVC หนา 0.5 mm ได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ปั๊มสุญญากาศไม่จำเป็นต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา หากสามารถสร้างโครงสร้างสุญญากาศขนาดใหญ่ที่มีความมิดชิดสูง และสามารถเลือกใช้ปั๊มสุญญากาศที่มีขนาดเหมาะสมกับโครงสร้างได้ ระบบควบคุมความดันที่ถูกพัฒนาขึ้นจะสามารถใช้งานกับโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ (EN): A pressure control system for vacuum treatment of stored grain was developed using PLC (programmable logic controller). The system was used for studying mortality of Sitophilus zeamais under laboratory conditions. Eggs of S. zeamais were substantially more tolerant to the treatment than adult insects and the efficacy of vacuum treatment increased as the treatment pressure decreased and/or the surrounding temperature increased. At room temperature and treatment pressure of 500 mmHg (the highest pressure used in this study), complete mortality was obtained at 192 h exposure time. At test pressures of 200 and 300 mmHg, the pressure control system was able to maintain the test pressures within a 1.8 m x 2.5 m sealed PVC bag (0.5 mm thick) without continuous operation of the vacuum pump. If a large enclosure with good air-tightness could be built and a vacuum pump with a higher capacity could be obtained, the developed pressure control system could be used for vacuum treatment effectively.A pressure control system for vacuum treatment of stored grain was developed using PLC (programmable logic controller). The system was used for studying mortality of Sitophilus zeamais under laboratory conditions. Eggs of S. zeamais were substantially more tolerant to the treatment than adult insects and the efficacy of vacuum treatment increased as the treatment pressure decreased and/or the surrounding temperature increased. At room temperature and treatment pressure of 500 mmHg (the highest pressure used in this study), complete mortality was obtained at 192 h exposure time. At test pressures of 200 and 300 mmHg, the pressure control system was able to maintain the test pressures within a 1.8 m x 2.5 m sealed PVC bag (0.5 mm thick) without continuous operation of the vacuum pump. If a large enclosure with good air-tightness could be built and a vacuum pump with a higher capacity could be obtained, the developed pressure control system could be used for vacuum treatment effectively.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาระบบเก็บรักษาและกำจัดแมลงปนเปื้อนในข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2554
การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนการเก็บรักษาข้าวด้วยสภาวะปิดความดันต่ำกับวิธีการรมด้วยสารเคมีและวิธีเก็บในสภาวะควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช ผลกระทบของสารฆ่าแมลงป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโพดต่อแมลงหางหนีบ เปรียบเทียบการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในนาข้าว โดยชีววิธี (แมลงศัตรูธรรมชาติ) และการใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงเพื่อการป้องกันกำจัดแมลงสิงในสภาพนาข้าว การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน การตกค้างของสารฟอสฟีนในการรมกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสาร การศึกษาวิธีกำจัดแมลงในข้าวกล้องและข้าวสารโดยใช้รังสีอินฟราเรด วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ ผลกระทบของความร้อนจากเครื่องกำจัดแมลงโดยใช้รังสีอินฟราเรดต่อเมล็ดพันธุ์ข้าว
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก