สืบค้นงานวิจัย
เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ชวนพิศ อรุณรังสิกุล - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
ชื่อเรื่อง (EN): Accelerated Aging Technique for Estimation of Sweet-Corn Seed Storability
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชวนพิศ อรุณรังสิกุล
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Chuanpis Aroonrungsikul
คำสำคัญ: ข้าวโพดหวาน
บทคัดย่อ: เก็บรวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซุปเปอร์สวีท คอมโพสิต เบอร์ 1 ดีแอมอาร์ จำนวน 34 ตัวอย่าง นำตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ทำการเร่งอายุเมล็ดโดยใช้อุณหภูมิและระยะเวลาต่าง ๆ กัน คือ ที่ 41 ซม. เป็นเวลา 72 , 96 และ 120 ซม. ที่ 42 ซ. นาน 84 , 96 และ 120 ซม. และที่ 43 ซ. นาน 48 , 72 และ 96 ซม. โดยมีความชื้นสัมพัทธ์สูง 98-100% แล้วนำตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ได้ตรวจสอบความงอกในห้องปฏิบัติการและความอยู่รอดในแปลงปลูก ขณะเดียวกันแบ่งตัวอย่างทั้ง 34 ตัวอย่างไว้ดำเนินการเก็บรักษาในถุงพลาสติก หนา 2 มม. ภายใต้อุณหภูมิห้อง เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษาทุก ๆ 2 เดือน โดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบความงอกและความอยู่รอดในแปลงปลูก พบว่า เมล็ดพันธุ์ตัวอย่างที่มีแนวโน้มตอบสนองต่อสภาพการเร่งอายุได้ง่าย จะไม่สามารถเก็บรักษาได้นาน หรือมีศักยภาพในการเก็บรักษาต่ำนั้น ข้าวโพดหวานมีคุณสมบัติที่เสื่อมคุณภาพได้ง่าย การเร่งอายุเมล็ดพันธุ์จึงใช้เวลาสั้นในการศึกษาครั้งนี้ การปรับสภาพตู้เร่งอายุที่อุณหภูมิ 40 ซ. ความชื้นสัมพัทธ์ 98-100% นาน 48 ชั่วโมง ทำให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานมีสภาพคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้นาน 6-7 เดือน
บทคัดย่อ (EN): A range of exposure periods and temperatures for accelerated aging were eamined using an aging chamber, for teh sweet-corn vriety Thai Supersweet Composi = 1 DMR. The temperatures and exposure periods were : 41 C for 72, 96 and 120 hours; 42 C for 84, 96 and 120 hours; 43 C for 48. 72 and 96 hours. Relative humidity was maintained in teh range 98 - 100 percent. After the treatments, samples were taken for viability and field establishment studies; the storability of the teated seed was then monitored at two month intervals when kept in 2 mm thick plastic storage bags at ambient temperature. The aging treatment combination which most closely correlated with 6-7 months of open storage was a 48 hours exposure period at 43 C. this treatment is suggested for the accelerated aging test for weeet corn seed, for determination of sse viability and vigor.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2529
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2529
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เทคนิคการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์กับการประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน
กรมวิชาการเกษตร
2529
เอกสารแนบ 1
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมที่สัมพันธ์ กับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวาน ผลของ Gas–Flush packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 1) ผลของ Gas–Flush packaging ต่อการควบคุมเชื้อราโรงเก็บและคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสม 2 สายพันธุ์ (ระยะที่ 2) การถ่ายทอดลักษณะเมล็ดสีม่วงของข้าวโพดหวาน การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน การปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกสายพันธุ์ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวานโดยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก ระยะที่ 4 การทดลองหาผลกระทบต่อการขาดน้ำในช่วงการเจริญเติบโตแต่ละช่วงของข้าวโพดหวาน 4 พันธุ์ ( ปีที่ 3 ) การใช้เศษวัสดุเหลือใช้ของข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวานเป็นอาหารสัตว์ โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดหวาน โครงการทดสอบปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าวโพดหวาน (ปีที่ 2)

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก