สืบค้นงานวิจัย
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood)
ฤทธิไกร จันทะบุตร - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood)
ชื่อเรื่อง (EN): Efficiency Test of Fungi for Control Root-Knot Nematode (Meloidogyne incognita Chitwood)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฤทธิไกร จันทะบุตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (root-knot nematode, Meloidogyne sp.) ของเชื้อรา Pleurotus sp. (2ไอโซเลต P. ostreatusและ P. sajor-caju), Neonothopanus nambi (ไอโซเลต PW2), Trichoderma harzianum (T9), Trichoderma asperellum (T13), Pochonia sp. (ไอโซเลต V21, V34, V60, 26-02, 26-08, 35-09 และ 47-01 ) และ Paecilomyces lilacinus ในห้องปฏิบัติการ จากการทดสอบการเจริญของเส้นใยที่ปกคลุมกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอย พบว่าทุกไอโซเลตของเชื้อราเจริญคลุมกลุ่ม ไข่ และทําให้กลุ่มไข่ไม่สามารถทําให้เกิดอาการรากปมกับพืชทดสอบได้ เมื่อทดสอบโดยนําตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอย (J2)และ กลุ่มไข่ (egg-mass) มาแช่ใน culture filtrate ที่ความเข้มข้น 50 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร พบว่า culture filtrateของเชื้อราทุกไอโซเลตทําให้ J2 ตาย 100 เปอร์เซ็นต์ใน 24 ชั่วโมง ยกเว้นใน P. ostreatus, T. asperellum (T13), Pochonia sp. (ไอโซเลต V21, 26-08 และ 47-01)และ Paecilomyces lilacinus.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=424-430.pdf&id=1023&keeptrack=8
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อราในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita Chitwood)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2555
เอกสารแนบ 1
การใช้เชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การจัดจำแนกชนิดของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne) ในพื้นที่เพาะปลูกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การทดสอบการเป็นปฏิปักษ์ของเชื้อราต่อกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita Chitwood และกิจกรรมเอนไซม์ย่อยสลาย การควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) ของฝรั่งด้วยสารสกัดจากเชื้อรา เอคโตไมคอร์ไรซาบางชนิด การคัดเลือกเชื้อราปฏิปักษ์ควบคุมไส้เดือนฝอยรากปมของพืชผักบางชนิด การค้นหาไส้เดือนฝอยตัวห้ำเพื่อใช้ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม การสำรวจ รวบรวมและประเมินประสิทธิภาพเชื้อราในดินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อการควบคุม การใช้สารป้องกันรังสีอาทิตย์เคลือบไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae (Weiser) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าทำลายแมลงอาศัยหนอนกินรังผึ้ง Galleria mellonella (Linnaeus) การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM04 ควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก Lipaphis erysimi (Kalt.) (Homoptera: Aphididae) ในผักคะน้าระบบไฮโดรโปนิกส์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก