สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
นาง อมรรัตน์ สว่างลาภ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นาง อมรรัตน์ สว่างลาภ
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทั่วไปของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสับปะรด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดและปัญหาการผลิตสับปะรดของเกษตรกร เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดของจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2540 จำนวน 117 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและChi-Square จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 84.6 มีอายุโดยเฉลี่ย 44.20 ปี มีพื้นที่ถือครองทางการเกษตรเฉลี่ย 43.79 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.59 คน สมาชิกในครัวเรือนใช้แรงงานในการปลูกสับปะรดเฉลี่ย 2.32 คนมีการจ้างแรงงานและมีการกู้เงินเพื่อนำมาลงทุนในการปลูกสับปะรดโดยส่วนใหญ่กู้มาจากธ.ก.ส.เงินที่กู้โดยเฉลี่ย 70,153 บาท ต่อครัวเรือน ส่วนใหญ่เคยเข้าประชุมหรืออบรมเกี่ยวกับการปลูกสับปะรด และได้รับความรู้เกี่ยวกับการปลูกสับปะรดจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ จากเจ้าหน้าที่การเกษตร จากเอกสารคำแนะนำและผู้นำกลุ่มหรือเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่ขายผลผลิตสับปะรดให้กับโรงงาน แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายสับปะรดกับโรงงาน เกษตรกรมีพื้นที่ปลูกสับปะรดเฉลี่ย 37.75 ไร่ สภาพพื้นที่ปลูกสับปะรดส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบและเป็นดินร่วนปนทราย ในด้านการผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมดินการใช้ระบบปลูก การใช้จำนวนต้นต่อไร่การใช้สารเคมีชุบหน่อพันธุ์ และการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดวัชพืชได้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำ ส่วนวิธีการผลิตที่เกษตรกรมีการปฏิบัติน้อยได้แก่ การเลือกชนิดและการคัดขนาดวัสดุปลูก การกำหนดช่วงเวลาการปลูก การให้น้ำ การกำหนดช่วงเวลาการให้ปุ๋ย การฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ และการกำหนดช่วงเวลาการบังคับการออกดอก จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถกระจายผลผลิตสับปะรดได้ในระดับน้อย จากการทดสอบสมมติฐานของปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรปรากฏว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรได้แก่ ขนาดพื้นที่ปลูกสับปะรด การกำหนดช่วงเวลาการปลูก วิธีการให้ปุ๋ยทางดินร่วมกับการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ และการกำหนดช่วงบังคับการออกดอกสับปะรด ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรได้แก่ การเลือกชนิดและการคัดขนาดวัสดุปลูก การให้น้ำในสับปะรดและการกำหนดช่วงเวลาการให้ปุ๋ย ส่วนปัญหาด้านการผลิตสับปะรดของเกษตรกรส่วนใหญ่คือ ราคาผลผลิตตกต่ำและไม่แน่นอนปัจจัยการผลิตมีราคาแพงและคุณภาพต่ำและขาดแคลนเงินทุนในการผลิต ดังนั้น จึงควรแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีต่างๆที่มีผลต่อการกระจายผลผลิตสับปะรดดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545-11-15
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร
15 พฤศจิกายน 2545
ปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้องกับการกระจายผลผลิตสับปะรดของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี โครงการวิจัยการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสับปะรดในพื้นที่เกษตรกร การผลิตและการตลาดสับปะรด จังหวัดเพชรบุรี โครงการวิจัยการศึกษาระบบการผลิตสับปะรด การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสับปะรดเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์ม โครงการวิจัยพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตสับปะรดสำหรับการส่งออก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการขึ้นทะเบียนของเกษตรกรตามโครงการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี การแพร่กระจายและอัตราการสะสมของโลหะหนักในสัตว์น้ำ บริเวณแม่น้ำเพชรบุรี โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด การใช้เทคโนโลยีการผลิตสับปะรดบริโภคผลสดของเกษตรกร

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก