สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
สนธยา บุญสุข, สัมพันธ์ ปานจรัตน์, มนตรี สุมณฑา, ธุมาวดี ใจเย็น, จริยา ฤทธิสมาน - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Indian Mackerel (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) along the Andaman Sea Coast of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta) ทางฝ??งทะเลอันดามัน ในพื้นที่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลโดยเก็บรวบรวมข?อมูลการประมงจากเครื่องมืออวนล?อมจับ 6 ประเภท คืออวนตังเกอวนล?อมซั้งอวนเขียวอวนล?อมจับป??นไฟ อวนดําและอวนล?อมจับขนาดตาอวน 1.5 เซนติเมตร มีอัตราการจับเฉลี่ยของปลาลังเท?ากับ 10.40 936.25 33.43 507.44 150.18 และ 33.16 กก./วัน ตามลําดับ คิดเป?นร?อยละ 1.12 26.12 0.96 18.25 3.95 และ 0.94 ขององค?ประกอบสัตว?น้ําทั้งหมด ตามลําดับ ปลาลังที่ถูกจับมาใช?ประโยชน?มีความยาวเหยียดระหว?าง 4.00-30.50 เซนติเมตร มีค?าเฉลี่ยเท?ากับ 16.44 เซนติเมตรและความยาวแรกจับรวม เท?ากับ 15.36 เซนติเมตร มีสมการการเติบโตของ von Bertalanffy growth function เท?ากับ L ) t - 0.9555(t- (-0.0066) ? 31.75 (1-e มีค?าสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เท?ากับ 8.1783 ต?อป? ค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท?ากับ 1.3944 ต?อป?และค?าสัมประสิทธิ์การตายโดยการประมง (F) เท?ากับ 6.7839 ต?อป?กลุ?มความยาวระหว?าง 4.00-5.00 เซนติเมตรเป?นกลุ?มความยาวแรกที่เริ่มเข?าสู?ข?ายการประมงมี จํานวนเท?ากับ 5.6151 x 108 ตัวระดับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) เท?ากับ 12,999.12 ตัน ที่ระดับการลงแรง ประมงสัมพัทธ? (F-factor) เท?ากับ 0.7 และมีมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY) เท?ากับ 565.78 ล?านบาท ที่ระดับการ ลงแรงประมงสัมพัทธ?เท?ากับ 0.4 โดยป?จจุบันปริมาณการจับและมูลค?าของปลาลัง มีค?าเท?ากับ 12,805.33 ตัน และ 433.86 ล?านบาท ซึ่งมีระดับการลงแรงประมงเกินศักย?การผลิตสูงสุดร?อยละ 30 และมีการลงแรงประมง เกินจุดมูลค?าสูงสุดที่ยั่งยืนร?อยละ 60
บทคัดย่อ (EN): The stock assessment of the Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) along the Andaman Sea; Ranong, PhangNga, Phuket, Krabi, Trang and Satun Provinces was conducted by collecting data from six type of purse seines comprising Chinese purse seine (CPS), fish aggregating device purse seine (FAD), green purse seine (GPS), light luring purse seine (LPS), Thai purse seine and the purse seine with the mesh size of 1.5 centimeters. Catch rates of the Indian mackerel were 10.40, 936.25, 33.43, 507.44, 150.18 and 33.16 kg/day respectively. Catch compositions of Indian mackerel were 1.12%, 26.12%, 0.96%, 18.25%, 3.95% and 0.94% of the total catch by gear respectively. The total length of Indian mackerel were in range from 4.00-30.50 cm with average total length as 16.44 cm and the size at first capture was 15.36 cm. The von Bertalanffy growth equation was L ) t - 0.9555(t- (-0.0066) ? 31.75 (1-e . The total mortality coefficient (Z) was 8.1783 per year, the natural mortality coefficient (M) was 1.3944 per year and the fishing mortality coefficient was 6.7839 per year. The first group of Indian mackerel caught by purse seine fishery was in the size range from 4.00-5.00 cm with the number of 5.6151 x 108 individual fish. The maximum sustainable yield (MSY) was 12,999.12 tonnes at the F-factor of 0.7 and the maximum sustainable economics yield (MEY) was 565.78 million baht at the F-factor of 0.4. In 2007, the catch and value of the Indian mackerel were 12,805.33 tonnes and 433.86 million baht which over 30 percent of the MSY and over 60 percent of the MEY.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ทรัพยากรกั้งตั๊กแตนทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาตาหวานจุด (Priacanthus tayenus Richardson, 1846) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแพะเหลือง Upeneus sulphureus(Cuvier,1829) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทู Rastrelliger brachysoma (Bleeker, 1851) ทางฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งโอคักทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต Selar crumenopthalmus (Bloch, 1793) ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker,1849) ฝั่งทะเลอันดามันของไทย ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ทางฝั่งทะเลอันดามันของไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรกั้งกระดาน (Thenus unimaculatus Burton and Davie, 2007) ทางฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก