สืบค้นงานวิจัย
คณะกรรมการจัดการชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: คณะกรรมการจัดการชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการจัดการชลประทาน - กำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งปันน้ำที่เป็นธรรม รวมทั้งกำหนดมาตรการการใช้น้ำให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้รับประโยชน์สูงสุด - กำหนดมาตรการควบคุมพื้นที่ใช้น้ำไม่ให้มากเกินปริมาณน้ำที่จะใช้ตลอดฤดูกาล - กำหนดระยะเวลาการส่งน้ำ จัดทำปฏิทินการส่งน้ำ พิจารณาการจัดรอบเวรน้ำ - ร่วมกันพิจารณาจัดทำปฏิทินการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - สร้างความเข้าใจและรับทราบข้อตกลงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์มาตรการควบคุมการแบ่งน้ำ และข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ - เป็นคณะดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน เช่น เกิดความขัดแย้งระหว่างองค์กรไปจนถึงกรณีภัยธรรมชาติต่างๆ ด้วย - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงการส่งน้ำในฤดูกาลต่อไป
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-04-30T09:49:15Z No. of bitstreams: 3 6 inside.jpg: 8106629 bytes, checksum: ef5f221f717fcf5b2c3cb44c9d97c93a (MD5) 6 outside out.jpg: 6094270 bytes, checksum: 42e4709db57a29146cdb39eda57ac321 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
คณะกรรมการจัดการชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 1 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9 การศึกษาอิทธิพลการรุกของน้ำเค็มในแม่น้ำเพชรบุรี เพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทานอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร: กรณีศึกษาที่ II การติดตามประเมินผลระบบบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน ฟาร์มเลี้ยงสุกรและอุตสาหก การบริหารจัดการคุณภาพน้ำชลประทานเพื่อรักษาพื้นที่ชลประทานให้มีศักยภาพสูงในการให้ผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้ระบบโทรมาตร: กรณีศึกษาที่ II การติดตามประเมินผลระบบบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชน ฟาร์มเลี้ยงสุกรและอุตสาหก เครื่องเฝ้าระวังเตือนแพลงก์ตอนพืชมีพิษ และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการชลประทานหรืออื่น การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการค่าอำนวยการก่อสร้างของ โครงการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ การศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการสัญญาก่อสร้าง ในกรมชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก