สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
วัฒนา สวรรยาธิปัติ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วัฒนา สวรรยาธิปัติ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี จำนวน 84 คน โดยใช้แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย อายุระหว่าง 26-30 ปี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีะชั้นสูง อายุการทำงาน 1-10 ปี นอกจากงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสิรมการเกษตรโดยตรงแล้ว งานที่ต้องปฏิบัติรองลงมาคือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวนครัวเรือนของเกษตรกรในความรับผิดชอบ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 800-1,400 ครัวเรือน สำหรับวิธีการส่งเสริมเผยแพร่ความรุ้นั้น ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบรรยายและสาธิตประกอบ รองลงมาคือ การประชุมชี้แจง และสื่อที่ใช่มากที่สุดในการปฏิบัติงาน คือ เอกสาร รองลงมาคือ แผ่นพลิกในด้านปริมารงานของสื่อ และความต้องการใช้สื่อพบว่า ความต้องการใช้สื่อต่าง ๆ มีมาก แต่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะที่ขาดแคลนมากหรือไม่มีเลย คือ สไลด์ และเทปโทรทัศน์ ในด้านความเหมาะสมของสื่อและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อสื่อนั้น พบว่า โดยภาพรวมแล้วสื่อต่าง ๆ นั้นมีประโยชน์มีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับทั้งเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี โดยสื่อประเภทเอกสารมีความเหมาะสมอยู่ในระดับสูง สื่อประเถทสไลด์และเทปโทรทัศน์นั้นเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจสูงมาก และมีความเหมาะสมมากที่สุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2531
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2531
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดนครปฐมและราชบุรี
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาทัศนคติของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดนครปฐมและราชบุรี ที่มีต่อสื่อที่ใช้ในงานส่งเสริม
กรมส่งเสริมการเกษตร
2531
สื่อในงานส่งเสริม การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดกำแพงเพชร ทัศนคติของนักวิชาการที่มีต่องานส่งเสริมการเกษตร สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการ เกษตรในระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ สภาพการใช้สื่อในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภอจังหวัดมหาสารคาม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดในเขตที่ 1 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรตามระบบส่งเสริมการเกษตรในเขตจังหวัดชลบุรี การปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดยะลา

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก