สืบค้นงานวิจัย
ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, จุฑามาศ ชมภูนิช, สาวิตรี ศิลาเกษ, ดาราวรรณ ยุทธยงค์, จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, จุฑามาศ ชมภูนิช, สาวิตรี ศิลาเกษ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
ชื่อเรื่อง (EN): The suitable source and optimum level of carbohydrate to growth of Pangasius bocourti Sauvage fingerling
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก จุฑามาศ ชมพูนิช๑* ดาราวรรณ ยุทธยงค์๑ สาวิตรี ศิลาเกษ๑ และจูอะดี พงศ์มณีรัตน์๒ ๑สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ ๒ราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ บทคัดย่อ การทดลองเลี้ยงปลาโมง Pangasius bocourti Sauvage น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 2.65 กรัม ในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร ระดับน้ำ 35 เซนติเมตร จำนวน 27 ตู้ๆ ละ 15 ตัว ในระบบน้ำหมุนเวียน ด้วยอาหาร 9 สูตร (โปรตีนประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ พลังงานรวม 450 กิโลแคลอรี/100 กรัมอาหาร) ที่มีชนิดของคาร์โบไฮเดรตแตกต่างกัน ได้แก่แป้งข้าวเจ้า, แป้งข้าวเหนียว และแป้งมัน แต่ละชนิดมี 3 ระดับได้แก่ 25%, 34% และ 43% ให้อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าการเจริญเติบโต (น้ำหนักสุดท้าย, เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ), ค่า Condition factor), อัตราการกินอาหาร, อัตราแลกเนื้อ, พลังงานที่สะสมในตัวปลา และอัตรารอด มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จากการทดลองสรุปได้ว่าปลาโมงขนาดเล็กสามารถใช้แป้งข้าวจ้าว, แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวโพด ที่ระดับ 43% เป็นแหล่งของพลังงาน ทั้งนี้การเลือกใช้ชนิดของคาร์โบไฮเดรตขึ้นกับวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น คำสำคัญ : ปลาโมง คาร์โบไฮเดรต ชนิดแป้ง *ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำจืด กรมประมง จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
บทคัดย่อ (EN): THE SUITABLE SOURCE AND OPTIMUM LEVEL OF CARBOHYDRATE TO GROWTH OF Pangasius bocourti SAUVAGE FINGERLING Juthamas Chomphunich Darawan Yuttayong Savitri Silagad Inland Feed Research Institute, Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Juadee Pongmaneerat Office of Central Administration, Department of Fisheries, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand Fish with individual weight of 2.65 g were kept in twenty 45x90x45 cm glass aquaria (with recirculation water system) at stocking rate 15 fish per aquarium. Fish were fed each of nine diets (with approximately 26% protein and 408 kcal/100 g GE) containing different sources of carbohydrate (rice starch, sticky rice starch cassava starch and wheat starch) to satiation twice daily for 8 weeks. The study showed that all treatment groups had no significant differences (p>0.05) on growth performances (final weight, percent weight gain, specific growth rate and condition factor), feed intake, feed conversion ratio, apparent net energy retention and survival rate. Key words : Pangasius bocourti , carbohydrate, diet
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก
กรมประมง
30 กันยายน 2553
กรมประมง
ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก การศึกษาผลของระดับและประเภทของไขมันในอาหารต่อการ เจริญเติบโตและคุณภาพ ของเนื้อปลาโมง (Pangasuis bocourti) และปลาโมงลูกผสม ระดับโปรตีนในอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง(Pangasius bocourtir Sauvage, 1830) ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ สัดส่วนกรดไขมัน w6/w3 ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาโมงขนาดเล็ก การศึกษาการเสริมวิตามินซีในอาหารต่อการเจริญเติบโตประสิทธิภาพอาหารและอัตราการรอดของปลาโมง ผลของระดับไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหารและองค์ประกอบทางเคมีของปลาโมง ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก อิทธิพลของอาหารธรรมชาติในบ่อที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของลูกปลาโมงในการอนุบาลด้วยอาหารเสริมและอาหารสำเร็จรูป ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก