สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
โสภา โพธิวัตถุธรรม - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Chemical Fertilizer and Organic Fertilizer on Growth of Young Rubber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสภา โพธิวัตถุธรรม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การใช้จุลินทรีย์กับดินทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของปุ๋ยหมัก นำมาทดลองกับดินชุดกระบี่ มีเนื้อดินเป็นดินร่วน เพื่อศึกษาอัตราที่เหมาะสมของปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน ดำเนินการทดลองที่สถานีทดลองยางปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้ต้นยางชำถุงพันธุ์ RRIM 600 เป็นวัสดุปลูก วางแผนการทดลองแบบ (3x3)+3 Factorial experiment in RCB จำนวน 3 ซ้ำ มี 12 วิธีการ ใช้ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ดสูตร 18-10-6 (อายุต้นยางต่ำกว่า 42 เดือน) และสูตร 18-4-5 (อายุต้นยาง 42 - 72 เดือน) อัตรา 75 , 50 และ 25 % อัตราแนะนำร่วมปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 1, 2 และ 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี เปรียบเทียบกับวิธีการใช้ปุ๋ยเคมี 100% อัตราแนะนำ วิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 4 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และวิธีการไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลองปรากฏว่า อัตราปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมที่ทำให้ต้นยางเจริญเติบโตดีที่สุดในแต่ละอายุยาง ในปีที่ 1 การใช้ปุ๋ยเคมี 25 % อัตราแนะนำร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี ในปีที่ 2 การใช้ปุ๋ยเคมี 25% อัตราแนะนำร่วมปุ๋ยอินทรีย์ 2 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และในปีที่ 3 - ปีที่ 6 การใช้ปุ๋ยเคมี 50% อัตราแนะนำร่วมปุ๋ยอินทรีย์ 3 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และอัตราการเพิ่มการเจริญเติบโตของต้นยางดีที่สุด เมื่อต้นยางอยู่ในช่วง 3-4 ปี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: ม.ป.ป.
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: ม.ป.ป.
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
การยางแห่งประเทศไทย
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในเขตภูมิอากาศที่ 1 ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ Effective microorganisms ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ชนิดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตยาง อิทธิพลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน ปุ๋ยเคมี..ฤาชื่อนี้มีปัญหา อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของแก่นตะวัน (Helianthus tuberosus L.) การศึกษาผลของปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตของแหนแดง ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของยางพารา (ช่วงอายุก่อนเปิดกรีด)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก