สืบค้นงานวิจัย
การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี
เรือนแก้ว ประพฤติื - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี
ชื่อเรื่อง (EN): Collection and classification of commercial strain of Shiitake mushroom by molecular marker; RAPD
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เรือนแก้ว ประพฤติื
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: เห็ดหอมสายพันธุ์ที่เพาะเพื่อการค้าจำนวน 43 ตัวอย่าง ที่เพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปางและลำพูน ได้ถูกนำมาศึกษาความหลากหลายของสายพันธุ์และแยกความแตกต่างของสายพันธุ์ด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี สกัดดีเอ็นเอจากส่วนของดอกเห็ดดอกจากนั้นเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพรเมอร์แบบสุ่มขนาด 10 นิวคลีโอไทด์ จำนวน 27 ไพรเมอร์ พบว่าให้แถบดีเอ็นทั้งหมด 178 แถบมีแถบดีเอ็นเอที่แตกต่างกัน 99 แถบ คิดเป็น 55.62 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามี 10 ไพรเมอร์ ให้แถบดีเอ็นเอที่พบเฉพาะในบางสายพันธุ์เท่านั้น สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องหมายโมเลกุลในการแยกสายพันธุ์เห็ดหอม 4 สายพันธุ์ออกจากตัวอย่างอื่นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ สายพันธุ์ของโครงการหลวงหมอกจ๋าม, สายพันธุ์ของผู้ใหญ่มิตร, สายพันธุ์ของคุณวิไลวรรณ และสายพันธุ์จากคุณอนุชิต จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความเหมือนทางพันธุกรรมพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.311 – 0.963 นำมาสร้างเป็นแผนภูมิแสดงความใกล้ชิดทางพันธุกรรมด้วยวิธี UPGMA สามารถแยกสายพันธุ์เห็ดหอมได้เป็น 6 กลุ่ม การใช้เครื่องหมายโมเลกุลด้วยวิธีอาร์เอพีดีสามารถนำมาใช้แยกความแตกต่างของสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าได้ คำสำคัญ: เห็ดหอม, ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ, เทคนิคอาร์เอพีดี
บทคัดย่อ (EN): Fourty-three commercial strains of shiitake mushroom , Lentinus edodes (Berk.) Sing. collected from northern area in Chiangmai, Chiangrai, Lampang and Lamphun were evaluated the genetic diversity and strain identification by random amplified polymorphic DNA (RAPD) technique. Genomic DNA was extracted from fresh mushroom and RAPD analysis was performed using 27 decamer primers. 21 out of 27 primers produced 99 polymorphism bands. A total of 178 amplification products were scored of which 55.62% were polymorphic. 10 primers were given identical polymorphic band in the particular strains which could be used to distinguish that strain from the others. The identical bands were observed in four strains ‘Royal project’, ‘Mit’, ‘Wilai’ and ‘Anuchit’. The genetic similarity index of these strains ranged from 0.311 to 0.963. A dendrogram generated by Unweighted Pair Group Method (UPGMA) analysis showed that the commercial strain of shiitake clustered into 6 groups. Molecular genetic markers obtained with the RAPD technique can be used to differentiate strains of L. edodes. Keywords: Shiitake mushroom (Lentinus edodes), DNA fingerprinting, RAPD
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเพื่อการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุล อาร์เอพีดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2552
การรวบรวมและจำแนกสายพันธุ์เห็ดหอมที่เพาะเป็นการค้าด้วยเครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของทานตะวันโดยเครื่องหมายโมเลกุลชนิดเอสเอสอาร์และอาร์เอพีดี การตรวจสอบพันธุ์และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวโดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี การตรวจสอบพันธุ์ และความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว โดยใช้เครื่องหมายอาร์เอพีดี ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหมากเม่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ำพุง จ.สกลนคร โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลอาร์เอพีดี (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี การค้นหาและพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้ลักษณะการสูญเสียน้ำของเนื้อในสุกรสายพันธุ์ทางการค้า การจำแนกสายพันธุ์และความต้านทานต่อโรค Streptococcosis ของปลานิล (Oreochromis niloticus Linnaeus) การเปรียบเทียบสายพันธุ์เห็ดหอมในภาคเหนือ การจำแนกกล้วยไม้ไทยสกุลหวายโดยใช้เทคนิคอาร์เอพีดี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก