สืบค้นงานวิจัย
ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์
สุนันทา วงศ์ปิยชน - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): Glycemic index of brown rice and pre-germinated brown rice of 4 varieties
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุนันทา วงศ์ปิยชน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Sunanta Wongpiyachon
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) เป็นค่าบ่งชี้คุณภาพของคาร์โบไฮเดรต โดยวัดจากการถูกย่อยและดูดซึมใน ร่างกายมนุษย์ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา 2 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบกับปริมาณคาร์โบไฮเดรต มาตรฐาน และได้มีการแบ่งอาหารตามค่าดัชนีน้ำตาลได้เป็น 3 ระดับ คือ ค่าดัชนีน้ำตาลสูง (GI ≥ 70) ค่าดัชนีน้ำตาล ปานกลาง (GI = 56 - 69) และค่าดัชนีน้ำตาลต่ า (GI ≤ 55) การบริโภคอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นประโยชน์ต่อการควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน และป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ ในการศึกษาใช้ข้าว 4 พันธุ์ ที่มีอะมิโลสต่างกัน ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105, ปทุมธานี 1 เป็นข้าวอะมิโลสต่ า ขาวตาแห้ง 17 เป็นข้าวอะมิโลสปานกลาง และเจ็กเชย 1 เป็นข้าวอะมิโลสสูง ทำการศึกษาในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 จำนวน 12 คน โดยการเจาะเลือดเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาล และอินซูลิน ในเลือดระหว่างเวลา 0 30 60 90 120 180 และ 240 นาที แล้วคำนวณค่าดัชนีน้ำตาล (GI) และดัชนีอินซูลิน (II) พบว่า ข้าวกล้องงอก ขาวดอกมะลิ 105, ปทุมธานี 1, ขาวตาแห้ง 17 และเจ็กเชย 1 มีค่า GI เท่ากับ 56.3, 53.3, 51.0 และ 47.3 ส่วนในข้าวกล้องมีค่า GI เท่ากับ 56.9, 56.7, 48.6 และ 49.1 ตามลำดับ ส าหรับค่าดัชนีอินซูลินในข้าวกล้องงอก มีค่าเท่ากับ 76.6, 66.6, 61.8 และ 65.1 ในข้าวกล้องมีค่าดัชนีอินซูลินเท่ากับ 85.7, 76.6, 73.6 และ 64.9 ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): Glycemic index (GI) is the indexing of the glycemic response of available carbohydrate from food. GI is measured by blood glucose levels over 2 hours after taking food compared with same amount of carbohydrate. Depend on GI, Food can be classified into 3 types which are high (GI ≥ 70), medium (GI = 56 - 69) and low (GI ≤ 55). The recent studies already shown that regular consumption of low-glycemic index food have beneficial effect on blood glucose control and reduce risk factors to complication of type 2 diabetes. In this study, Identification of GI in 4 rice varieties; Khao Dawk Mali 105 (KDML105), Pathumthani 1 (PTT1) - low amylose rice, Khao Tah Haeng 17 (KTH 17)-intermediate amylose rice and Jek Chuey 1 (JC 1) - high amylose rice has been undertaken. To determine the effect of different foods on the blood glucose and insulin. Pre - germinated brown rice, brown rice and sugars were fed to 12 patients who have type 2 diabetes syndrome. Blood glucose and insulin levels were measured at 0, 30, 60, 90 120 and 240 min. This study found that GI of pre - germinated brown rice KDML 105, PTT 1, KTH 17 and JC 1 were 56.3, 53.3, 51.0 and 47.3, GI of brown rice were 56.9, 56.7, 48.6 and 49.1 respectively. The result of insulin index (II) of pre-germinated brown rice were 76.6, 66.6, 61.8 and 65.1, insulin index of brown rice were 85.7, 76.6, 73.6 and 64.9 respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328865
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ดัชนีน้ำตาลในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกของข้าว 4 พันธุ์
กรมการข้าว
2557
เอกสารแนบ 1
กรมการข้าว
บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวกล้องงอกเพิ่ม กาบา ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร บ๊ะจ่างข้าวกล้องงอก 4 นํ้าข้าวกล้องงอก GABA ในคัพภะข้าวและข้าวกล้องงอก การเปรียบเทียบกลุ่มสาร Acylated Steryl Glucosides ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก และความสัมพันธ์กับสีของข้าว ความสัมพันธ์ของฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระกับปริมาณ tocopherol และ gamma aminobutyric acid ในข้าวกล้องและข้าวกล้องงอก

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก