สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี
ศิริพร เผือกยิ้ม, สุวรรณภา บุญจงรักษ์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง (EN): Break-even Point Analysis for increase rice yield with the use of bio-fertilizer LDD12, with green manure in Thung-mha-hue area Ubon Ratchathani.
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการผลิตข้าวจากแปลงทดลองทั้ง 8 ตำรับ โดยทำการรวบรวมข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์การปลูกข้าวจากโครงการวิจัย เรื่อง การจัดการดินทรายด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มคุณภาพดินและผลผลิตข้าวในพื้นที่ ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break-even point) สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ การจัดการดินทรายด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มคุณภาพดินและผลผลิตข้าวในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี มีตำรับการทดลอง 8 ตำรับ เมื่อนำมาวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และจุดคุ้มทุน พบว่า ตำรับที่ 2 ใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงที่สุด และมีจุดคุ้มทุนที่ต่ำที่สุด รองลงมาได้แก่ ตำรับที่ 6 ปอเทืองร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ? อัตรา และตำรับที่ 7 ถั่วพร้าร่วมกับปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ? อัตรา ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): Break-even Point Analysis for increase rice yield with the use of bio-fertilizer LDD12, with green manure in Thung-mha-hue area Ubonratchathani. The aims were to study utilization of break-even point analysis for increase rice yield with 8 treatments. The data were collected from Sand soil management with the use of bio-fertilizer LDD12, with green manure to increase soil quality and rice yield in Ubon Ratchathani (Thung-mha-hue area). The data were analyzed by using analysis of cost and returns and break-even point. Management sandy soil with the use of bio-fertilizer LDD12, with green manure in Thung-mha-hue area Ubonratchathani with 8 treatments. The data were analyzed by using analysis of cost and returns and break-even point. The results showed using chemical fertilizers according to recommendation in treatments 2 provided the highest economic returns and the lowest break-even point.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2557-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-06-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการเพิ่มผลผลิตข้าวด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ร่วมกับพืชปุ๋ยสดในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี
กรมพัฒนาที่ดิน
30 มิถุนายน 2559
ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การเพิ่มผลผลิตข้าวนาหว่านน้ำตมภายใต้การจัดการปุ๋ยในชุดดินพัทลุง การใช้ปุ๋ยชีวภาพ (พด.12) ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ศึกษาการจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยหมักจากวัตถุดิบต่างชนิดร่วมกับปุ๋ยชีวภาพ พด.12 ที่มีผลต่อผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการดินโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับพืชปุ๋ยสดและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงในระบบปลูกพืชถั่วเขียว ; ข้าวโพดหวาน กลุ่มชุดดินที่ 35 การพัฒนาปุ๋ยชีวภาพจากผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ผลของการไถกลบพืชปุ๋ยสดชนิดต่างๆ ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าว โครงการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง โดยใช้ปุ๋ยพืชสด(ถั่วพร้า) ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพในดินร่วนหยาบ อิทธิพลจากการใช้หินฟอสเฟตร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พด. 12 และพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของดินของพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังในชุดดินจักราช จังหวัดนครราชสีมา แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวโดย System of rice intensification (SRI)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก