สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775))
จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775))
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Nonspecific Immune Responses of Tiger grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จำเริญศรี ถาวรสุวรรณ
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Jumroensri Thawonsuwan
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ศึกษาองค์ประกอบเลือดของปลากะรังเสือ (Tiger grouper) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ ได้แก่ปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น (Hematocrit, Hct) ปริมาณเม็ดเลือดแดง (Red Blood Cell;RBC) และปริมาณเม็ดเลือดขาว (White Blood Cell, WBC) ในปลากะรังเสือ 2 ขนาด ขนาดเล็ก (Smallsize; S) น้ำหนัก 60.68?9.92 กรัม ยาว 15.45 ? 0.80 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ (Large size; L) น้ำหนัก121.51 ? 16.57 กรัม ยาว 19.56 ? 1.81 เซนติเมตร โดยน้ำหนักและความยาวของปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ่ มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) แสดงให้เห็นว่าปลาขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบเลือดมากกว่าปลาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อการความต้านทานต่อเชื้อก่อโรคบางชนิดในช่วงที่ความเค็มน้ำมีการเปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ (EN): Blood compositions composted of hematocrit (Hct.), Red blood cell (RBC) and White bloodcell (WBC) as part of the nonspecific immune system were studied in small (S) and large (L)size of Tiger Grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) under different salinity. Thesize of fish was significantly different between small and large size. Weight and length of smalland large fish were 60.68?9.92g, 15.45 ? 0.80 cm and 121.51 ?16.57 g, 19.56 ? 1.81 cm,respectively. Blood were sampled from small and large size of fish cultured in seawater at 30ppt and 12 hr after salinity change from 30 ppt to 25 ppt. Red blood cell and white bloodcell of small fish after exposed to salinity change were significantly lower than large fish whileno significant were observed in larger fish. It was shown that smaller fish had more changes inblood composition than large fish. This may affect the resistance to some pathogens duringthe salinity changes.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 100,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาการตอบสนองภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775))
กรมประมง
30 กันยายน 2552
กรมประมง
ระดับโปรตีนและไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะรังเสือ( Epinephelus fuscoguttatus Forsskal,1775) ผลของอุณหภูมิต่อองค์ประกอบเลือดและการตอบสนองภูมิคุ้มกันของปลากะพงขาว ผลของแกมมาโอไรซานอลและโปรแอนโธไซยานิดินจากข้าวเหนียวก่ำต่อการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน เซลล์มะเร็งและการแข็งตัวของเลือด ผลของฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) ต่อการทำงานของภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ และความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะพงขาว (Lates calcarifer,Bloch, 1970) ผลของการเสริม Mortierella alpina เพื่อเป็นแหล่งกรดไขมันอะแรชิโดนิค (20:4n-6) ในโรติเฟอร์ (Brachionus rotundiformis) และไรน้ำเค็ม (Artemia sp.) ต่อองค์ประกอบของกรดไขมัน การเจริญเติบโต พัฒนาการ อัตราการ ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติในการเลี้ยงปลาทะเลมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ในกระชังของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2557 กรณีศึกษาการเลี้ยงปลากะรังเสือ ผลของการเสริมบีตากลูแคนในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของปลาดุกลำพัน (Clarias nieuhofii) พิษเฉียบพลันของแอมโมเนียต่อลูกปลากะรัง ( Epinephelus coioides ) ผลการใช้บัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันโรค และองค์กระกอบของเลือด ผลของขมิ้นชัน (Curcumin longa L.) ที่เสริมในอาหารต่อภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะและความต้านทานเชื้อแบคทีเรียในปลากะรัง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก