สืบค้นงานวิจัย
ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
นุชนารถ กังพิศดาร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
ชื่อเรื่อง (EN): Efficiency of Nugget Fertilizers on Growth of Young Rubber
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นุชนารถ กังพิศดาร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาการใช้ปุ๋ยละลายช้าในสวนยางเพื่อทราบประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน(nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน ทดลองที่สถานีทดลองยางธารโต จังหวัดยะลา วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 5 กรรมวิธี ประกอบด้วย ปุ๋ยผสม 8-14-3 ปุ๋ยผสม 14-16-14 ปุ๋ยเม็ด 18-10-6 ปุ๋ยเม็ด 15-15-15 และปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน 12-16-4 + 2 MgO + Trace element (น้ำหนักก้อนละ 15 กรัม) ก่อนปลูกยางรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหินฟอสเฟตเหมือนกันทุกกรรมวิธี ปลูกด้วยต้นยางชำถุงพันธุ์ BPM 24 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2536 การใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นยางในกรรมวิธีที่ใส่ปุ๋ยผสมและปุ๋ยเม็ด ใช้อัตราปุ๋ยและเวลาการใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง ส่วนกรรมวิธีที่ใช้ปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน ใส่ปุ๋ยจำนวน 2 ก้อนรองก้นหลุมปลูกยาง และ จำนวน 5 ก้อนรอบต้นยาง โดยขุดหลุมฝังลึกจากผิวดินประมาณ 5 เซนติเมตร ห่างจากโคนต้นยางประมาณ 20 เซนติเมตร ครั้งเดียวตลอดการทดลอง 2 ปี ผลการทดลองพบว่า ปุ๋ยละลายช้าทำให้ต้นยางอายุ 13 เดือนหลังปลูก เจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการใส่ปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยผสมตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยาง แต่หลังจากเมื่อต้นยางอายุ 18 เดือนขึ้นไป ปรากฏว่าปุ๋ยละลายช้าทำให้ต้นยางเจริญเติบโตต่ำกว่าปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยผสม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณปุ๋ยละลายช้าที่ใส่ให้แก่ต้นยาง 7 ก้อน (105 กรัมต่อต้น) สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่ต้นยางเป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มให้แก่ต้นยางอีก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าปุ๋ยชนิดนี้จะมีราคาแพงกว่าปุ๋ยเม็ดและปุ๋ยผสม แต่อัตราการใช้ก็น้อยกว่าประมาณ 3-7 เท่า ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและแรงงานในการใส่ปุ๋ย ดังนั้น จึงเป็นปุ๋ยรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจในกรณีที่ขาดแคลนแรงงาน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ประสิทธิภาพของปุ๋ยละลายช้าชนิดก้อน (Nugget fertilizer) ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน
การยางแห่งประเทศไทย
2547
ศึกษาการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมปุ๋ยอินทรีย์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินร่วนเหนียว ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู ศึกษาประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้ Effective microorganisms ต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อน ศึกษาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในเขตภูมิอากาศที่ 1 ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา อิทธิพลของการให้น้ำและปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยยางพาราสูตรสูงต่อการเจริญเติบโตของต้นยางอ่อนในดินทราย ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นยางที่ปลูกหม่อนเป็นพืชแซมยาง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก